Identifikace materiálu
Čj. OVA 142/16 PID KORNA44K4DFF
Čj. předkladatele MV-118141/LG-2015 Datum autorizace 9.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací; informační a komunikační technologie
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Adaptace národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a plnění úkolu vyplývajícího z Plánu legislativních prací na rok 2015 a Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016.
Popis Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Návrh zákona dále obsahuje návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a návrh novely zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Návrh těchto novel je předkládán v souvislosti s plněním úkolu, stanoveného Ministerstvu vnitra na základě plánu legislativních prací na rok 2015 a Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 stanovit jednotící pravidla pro poskytování informací povinnými subjekty ve formě otevřených dat.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 30.3.2016 Číslo Sněmovního tisku 763 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 265 ze dne 30.3.2016
Znění PDF
DOC
(135 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.11.2015 – 8.12.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-KDP , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8JH6G3Q.doc 22 kB 30.3.2016
Materiál ma_KORNA8JJC543.doc 333 kB 30.3.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNA8JH6G3Q.doc 72 kB 30.3.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8JH6G3Q.doc 46 kB 30.3.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA8JH6G3Q.doc 789 kB 30.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk