Identifikace materiálu
Čj. OVA 190/16 PID KORNA3HCS3HY
Čj. předkladatele MSP-866/2013-LO-SP/7 Datum autorizace 10.11.2015
Popis
Název materiálu kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova advokacie; Evropská unie; mezinárodní spolupráce; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody.
Popis Návrh zákona zavádí povinnost soudu, který vydal evropský zatýkací rozkaz, poskytnout příslušnému orgánu předávajícího členského státu seznam českých advokátů, z nichž si bude moci osoba, o jejíž předání jde, některého zvolit, a povinnost státního zástupce nebo policejního orgánu informovat zadrženou osobu o tom, že má právo zvolit si ve vyžadujícím státě spolupracujícího obhájce, a pokud tato osoba bude mít o dvojí obhajobu zájem, povinnost státního zástupce informovat o této skutečnosti příslušný orgán vyžadujícího státu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.3.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 801 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 336 ze dne 18.4.2016
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.11.2015 – 9.12.2015 Adresa připomínek mmickal@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSA96K56YD.doc 22 kB 25.4.2016
Materiál ma_ALBSA96K56YD.doc 155 kB 25.4.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSA96K56YD.doc 134 kB 25.4.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSA96K56YD.doc 134 kB 25.4.2016
Rozdílová tabulka rt_ALBSA96K56YD.doc 89 kB 25.4.2016
Průvodní dopis pd_ALBSA96K56YD.doc 48 kB 25.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk