Identifikace materiálu
Čj. OVA 1559/15 PID KORNA3H7KDIT
Čj. předkladatele 50656/2015-MZE-12154 Datum autorizace 26.10.2015
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Toto nařízení vlády je předkládáno v návaznosti na zahájení nového programového období 2014-2020, které je v České republice realizováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020, který byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 ze dne 9. července 2014. Tento program byl schválen Evropskou komisí 26. 5. 2015 a umožňuje čerpat finanční podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Popis Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytování dotací v rámci opatření podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se skládá ze dvou podopatření: - zachování porostního typu hospodářského souboru, - ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.1.2016 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 18.1.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 38 ze dne 18.1.2016
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.10.2015 – 18.11.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA6AJDDS5.docx 99 kB 20.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6AJDDS5.doc 56 kB 20.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk