Identifikace materiálu
Čj. OVA 1280/15 PID KORN9Y2GXAHS
Čj. předkladatele 34530/2015-MZE-12152 Datum autorizace 8.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova vinařství a vinohradnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vinohradnictví a vinařství
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015.
Popis Přizpůsobení právního řádu České republiky/zákona o vinohradnictví a vinařství na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie. Jedná se především o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015. V návaznosti na tyto přímo použitelné předpisy Evropské unie dochází především k implementaci nového systému povolení pro výsadbu révy na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nového systému využití opětovné výsadby vinice. V rámci boje proti různým formám černého trhu s vínem (zejména s vínem sudovým) je pak navrhovaná řada opatření, jejichž cílem je zvýšit informovanost spotřebitele a omezit tak jeho klamání, eliminovat obcházení požadavků a povinností stanovených zákonem a zvýšit sankce za jejich nedodržování. Vedle toho jsou do návrhu zákona promítnuty poznatky vycházející z praktických zkušeností dozorových orgánů při aplikaci zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.1.2016 Číslo Sněmovního tisku 712 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 37 ze dne 18.1.2016
Znění PDF
DOC
(134 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.7.2015 – 5.8.2015 Adresa připomínek jana.wagnerova@mze.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA6KDCLQH.doc 22 kB 29.1.2016
Materiál ma_KORNA6KDCLQH.doc 1176 kB 29.1.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA6KDCLQH.doc 41 kB 29.1.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA6KDCLQH.doc 296 kB 29.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6KDCLQH.doc 48 kB 29.1.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA6KDCLQH.doc 194 kB 29.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk