Identifikace materiálu
Čj. OVA 282/15 PID KORN9TEDJMG0
Čj. předkladatele 5646/2015-MZE-12154 Datum autorizace 4.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh nařízení vlády zavádí zemědělské postupy, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, včetně zajištění vhodné údržby oblastí s vysokou přírodní hodnotou. Toto opatření má vést ke zvýšení úrodnosti půdy, k její ochraně před erozí a před vysycháním. Velmi důležité je i zvýšení schopnosti celé krajiny zadržovat vodu a také eliminovat některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí.
Popis Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro agroenvironmentálně - klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat. Agroenvironmentálně - klimatická opatření mají za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2015 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 240 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.2.2015 – 25.2.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9VFFSNDD.docx 214 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_RACK9VFFSNDD.doc 56 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk