Identifikace materiálu
Čj. OVA 285/15 PID KORN9TEAWNE4
Čj. předkladatele 5641/2015-MZE-12154 Datum autorizace 4.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Účelem předkládaného materiálu je posílit prevenci degradace půdy, zejména snížením rizika vodní a větrné eroze a acidifikaci půd. Důležité je i zachování a obnova cenných stanovišť na zemědělsky využívané půdě z hlediska druhové různorodosti a v neposlední řadě také zvýšení ekologické stability, estetické hodnoty a funkčního propojení krajiny. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy a bude kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy vzniklé zvýšenými náklady plynoucími ze závazku na dodržení příslušného způsobu hospodaření.
Popis Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat. Opatření ekologické zemědělství má za úkol podpořit zemědělce hospodařící v systému přechodu na ekologické zemědělství a v systému ekologického zemědělství, které je šetrné ke složkám životního prostředí a poskytuje základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2015 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 242 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.2.2015 – 25.2.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9VFFU2MV.doc 552 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_RACK9VFFU2MV.doc 56 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk