Identifikace materiálu
Čj. OVA 1197/10 PID KORN89LGFHNU
Čj. předkladatele 25/2010-INS-SP/2 Datum autorizace 1.10.2010
Popis
Název materiálu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova popření pohledávky věřitelem
Oblast práva
Důvod předložení Reakce na nález pléna Ústavního soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10, vyhlášený pod č. 241/2010 Sb., kterým Ústavní soud zrušil s účinností od 31. března 2011 v ustanovení § 192 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „insolvenční zákon), úpravu, která vycházela ze zásady, že právo popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek mají jen dlužník a insolvenční správce, nikoliv jednotliví věřitelé. Neústavním shledal odepření této možnosti jednotlivým věřitelům.
Popis Předložený návrh zákona reaguje především na nález pléna Ústavního soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10, vyhlášený pod č. 241/2010 Sb., kterým Ústavní soud zrušil s účinností od 31. března 2011 v ustanovení § 192 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „insolvenční zákon), úpravu, která vycházela ze zásady, že právo popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek mají jen dlužník a insolvenční správce, nikoliv jednotliví věřitelé. Neústavním shledal odepření této možnosti jednotlivým věřitelům. Dále návrh zákona reaguje na náleze pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, vyhlášený pod č. 163/2009 Sb., kterým Ústavní soud zrušil s účinností k 9. červnu 2009 v ustanovení § 394 odst. 2 insolvenčního zákona část věty za středníkem, vylučující přípustnost odvolání proti usnesení, jímž vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení s ohledem na ustanovení § 399 odst. 2 insolvenčního zákona. Návrh zákona reaguje také na nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 19/09, vyhlášený pod č. 260/2010 Sb., kterým Ústavní soud zrušil (ve zjevné návaznosti na nález pléna označený v předchozím odstavci) s účinností k 10. září 2010 v ustanovení § 399 odst. 2 insolvenčního zákona, část věty druhé za středníkem, o důsledcích zmeškání schůze věřitelů, při které má být projednán způsob oddlužení, dlužníkem. Podle této části, jestliže se dlužník nedostavil na schůzi věřitelů bez omluvy nebo neshledal-li insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh zpět.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 12.1.2011 Číslo Sněmovního tisku 233 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 24 ze dne 12.1.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.10.2010 – 20.10.2010 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_rack8d4h2eeu.doc 292 kB 14.1.2011
Materiál ma_rack8d7ev7jh.doc 292 kB 17.1.2011
Průvodní dopis pd_rack8d4h2eeu.doc 24 kB 14.1.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk