Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBQXDR81A
Čj. předkladatele 429/2019-LO-SP Datum autorizace 26.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova advokacie; justice; kriminalita; notářství; občanské právo; obchodní právo; organizace justice; právní spor; rozsudky; soudnictví; správní řád; státní zastupitelství; trestná činnost; trestní právo
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020.
Popis Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Hlavní cíl předkládaného návrhu je shodný s hlavním cílem zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., tedy vytvoření podmínek pro zkvalitnění výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Tohoto cíle má být dosaženo jednak prostřednictvím povinnosti složit vstupní zkoušku soudního tlumočníka nebo soudního překladatele (zkouška slouží k ověření zejména znalosti relevantní právní úpravy, která reguluje činnost tlumočníků a překladatelů, a náležitostí tlumočnického nebo překladatelského úkonu) a dále stanovením podrobných požadavků (coby podmínek pro vznik oprávnění k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti) na vzdělání a praxi soudních tlumočníků a překladatelů. Návrh vyhlášky dále upravuje problematiku náležitostí tlumočnického a překladatelského úkonu a způsobu jejich provedení, včetně úkonů činěných prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a revizních tlumočnických a překladatelských úkonů, a právní úpravu užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky. Návrh též obsahuje úpravu dalších otázek, a to náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů, vzor průkazu soudního tlumočníka a průkazu soudního překladatele, jeho náležitosti a postup při jeho vydávání, jednotnou úpravu a barvu tlumočnické a překladatelské pečeti a způsob vedení evidence tlumočnických a překladatelských úkonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2020 – 20.7.2020 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , GIBS , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-NK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQXDR81A.docx 16 kB 26.6.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBQXDR81A.docx 29 kB 26.6.2020
Materiál ma_ALBSBQXDR81A.docx 1273 kB 26.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQXDR81A.doc 46 kB 26.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQXDR81A.docx 18 kB 26.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk