Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBQQCYW31
Čj. předkladatele 17177/2020-MZE-11191 Datum autorizace 19.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská půda; zemědělské plodiny; zemědělství
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Návrh modernizuje evidenci chmelnic a její vazbu na kontrolní procesy, nově formuluje požadavky na podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic, umožňuje ÚKZÚZ provádět kontroly evidovaných chmelnic zaměřené na ověření údajů v evidenci chmelnic uvedených a zahájit řízení o provedení aktualizace evidence z moci úřední v případě, že zjistí nesoulad mezi údaji uvedenými v evidenci a skutečností, a dále umožňuje snazší aktualizaci vzorů dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona jejich zveřejněním na internetových stránkách ÚKZÚZ.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.6.2020 – 20.7.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQQCYW31.docx 17 kB 19.6.2020
Návrh usnesení us_ALBSBQQCYW31.docx 14 kB 19.6.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBQQCYW31.docx 23 kB 19.6.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBQQCYW31.docx 51 kB 19.6.2020
Materiál ma_ALBSBQQCYW31.docx 42 kB 19.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQQCYW31.docx 41 kB 19.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQQCYW31.docx 42 kB 19.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQQCYW31.doc 72 kB 19.6.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBQQCYW31.docx 18 kB 19.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk