Identifikace materiálu
Čj. OVA 63/20 PID ALBSBE7KPCPZ
Čj. předkladatele MSP-159/2018-LO-SP Datum autorizace 29.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova děti a mládež; exekuce; fyzická osoba; občanské právo; práva a svobody; rodina; smluvní vztahy
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí; Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Občanské právo/Fyzické osoby; Občanské právo/Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení; Občanské právo/Závazky a smlouvy; Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí
Důvod předložení Cílem navrhovaného zákona jsou především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích, posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Dále se chce zdůraznit výchovnou funkci úpravy a zajistit její vyšší právní jistotu. Celkově se chce předcházet vzniku dětských dluhů.
Popis Návrhem se omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů vzniklých z právního (nikoliv protiprávního) jednání nezletilého do výše jeho jmění ke dni nabytí plné svéprávnosti. Obdobně se navrhuje limitovat vymáhání smluvních pokut. S ohledem na ochranu práv věřitelů se chce současně zavést ručení zákonného zástupce za dluhy přesahující jmění nezletilého, pokud tyto dluhy vznikly na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. V důsledku tak nebude možné, aby osoby vstupovaly do dospělosti s dluhy. V oblasti způsobilosti k protiprávnímu jednání se navrhuje učinit nezletilé mladší 15 let zásadně nezpůsobilé k náhradě škody, a to ohledem na jejich obecnou faktickou neschopnost škodu nahrazovat. Naopak se posiluje odpovědnost toho, kdo nad nezletilým zanedbal náležitý dohled nebo rodičovskou odpovědnost. Návrh také změnou procesního předpisu sleduje znemožnění vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání (v případě tzv. fikcí uznání nároku) vůči nezletilému. Zároveň se doplňuje Ústavním soudem dovozená povinnost obsílat starší nezletilé, pokud jsou v řízení zastoupeni zákonnými zástupci. To vše s cílem posílit postavení nezletilého v občanském soudním řízení. Návrh dále obsahuje dílčí opatření k prevenci excesivního zadlužení spotřebitelů obecně. Ve variantě II se nad rámec uvedeného dále navrhuje změna koncepce nabývání svéprávnosti nezletilými. Cílem je upravit svéprávnost nezletilých tak, aby problematické situace zadlužení zásadně nemohly vznikat.
Poznámky Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.6.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.7.2019 – 26.8.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , ČNB , ČTÚ , FA , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBL3HDWMX.docx 70 kB 22.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBL3HDWMX.docx 20 kB 22.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQUHZ5ZC.docx 23 kB 26.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQUHZ5ZC.docx 212 kB 26.6.2020
Materiál ma_KORNBQUHZ5ZC.docx 39 kB 26.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBL3HDWMX.docx 446 kB 22.1.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBQUHZ5ZC.xlsx 102 kB 26.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBL3HDWMX.pdf 324 kB 22.1.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBR2AG7U4.docx 35 kB 29.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk