Identifikace materiálu
Čj. OVA 834/19 PID ALBSBBBFZCLK
Čj. předkladatele MSP-519/2018-LO-SP Datum autorizace 17.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova děti a mládež; rodina
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a je jím plněn legislativní úkol spočívající ve změně některých zákonů souvisejících s přijetím zákona o zálohovaném výživném. Navrhovaná opatření směřující k prohloubení konsensuálního řešení rodinných záležitostí a zvýšení vymahatelnosti výživného lze nicméně do značné míry vnímat jako oddělitelná od problematiky zálohovaného výživného, proto je tento návrh předkládán samostatně.
Popis Cílem návrhu je podpora konsensuálních a nekonfliktních forem řešení záležitostí rodinného práva, zejména dohod rodičů týkajících se poměrů nezletilých dětí. Zároveň návrh obsahuje opatření k prohloubení rychlé a efektivní vymahatelnosti rodičovských povinností, zejména plnění výživného.
Poznámky Navrhovaná opatření jsou předkládána také v návaznosti na ministerstvem dříve zpracovanou podrobnou Analýzu aktuálních otázek výživného, jejíž závěry byly schváleny usnesením vlády č. 343 ze dne 3. května 2017. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace není v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 zpracováno.
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 15.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 899 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 663 ze dne 15.6.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.4.2019 – 21.5.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSZ , praha-city , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQNAMRTY.docx 17 kB 17.6.2020
Materiál ma_ALBSBQNAMRTY.doc 780 kB 17.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQNAMRTY.docx 44 kB 17.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQNAMRTY.pdf 138 kB 17.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk