Identifikace materiálu
Čj. OVA 700/19 PID ALBSBBACDB5R
Čj. předkladatele 28/2018-LO-SP Datum autorizace 16.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova jmenování do funkce; justice; občanské právo; organizace justice; politická strana; soudnictví; střet zájmů; trestní právo; veřejná funkce; výběrové řízení
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Soudy a soudci; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Návrh zákona je zpracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády pro rok 2019.
Popis Cílem novely zákona o soudech a soudcích je zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a revize institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.10.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 8.10.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 724 ze dne 8.10.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2019 – 20.5.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEJG84PW.doc 76 kB 29.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBEJG84PW.doc 34 kB 29.7.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBEJG84PW.doc 32 kB 29.7.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBEJG84PW.doc 816 kB 29.7.2019
Materiál ma_ALBSBEJG84PW.doc 106 kB 29.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBEJG84PW.doc 286 kB 29.7.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBEJG84PW.doc 88 kB 29.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBEJG84PW.doc 224 kB 29.7.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBEJG84PW.doc 744 kB 29.7.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBEJG84PW.zip 475 kB 29.7.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBEJG84PW.zip 422 kB 29.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk