Identifikace materiálu
Čj. OVA 700/19 PID ALBSBBACDB5R
Čj. předkladatele 28/2018-LO-SP Datum autorizace 16.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova jmenování do funkce; justice; občanské právo; organizace justice; politická strana; soudnictví; střet zájmů; trestní právo; veřejná funkce; výběrové řízení
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Soudy a soudci; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Návrh zákona je zpracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády pro rok 2019.
Popis Cílem novely zákona o soudech a soudcích je zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a revize institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.7.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2019 – 20.5.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEJG84PW.doc 76 kB 29.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSBEJG84PW.doc 34 kB 29.7.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBEJG84PW.doc 32 kB 29.7.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBEJG84PW.doc 816 kB 29.7.2019
Materiál ma_ALBSBEJG84PW.doc 106 kB 29.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBEJG84PW.doc 286 kB 29.7.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBEJG84PW.doc 88 kB 29.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBEJG84PW.doc 224 kB 29.7.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBEJG84PW.doc 744 kB 29.7.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBEJG84PW.zip 475 kB 29.7.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBEJG84PW.zip 422 kB 29.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk