Identifikace materiálu
Čj. OVA 534/19 PID ALBSBB2JUPEY
Čj. předkladatele 178/2019-LO-SP Datum autorizace 8.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova nevládní organizace; obchodní společnosti; právnická osoba
Oblast práva Občanské právo/Právnické osoby
Důvod předložení Návrh se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem návrhu je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Chce se umožnit nahradit zveřejnění oznámení vstupu právnické osoby do likvidace, společně s výzvou pro dosud neznámé věřitele, aby přihlásili své pohledávky, v Obchodním věstníku již dnes povinným uveřejněním vybraných údajů ve veřejném rejstříku.
Poznámky Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede (dopis předsedy LRV ze dne 8. 4. 2019, č. j. 12598/2019-UVCR).
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.6.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.4.2019 – 30.4.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBD5FHBOF.docx 60 kB 14.6.2019
Návrh usnesení us_KORNBD5FHBOF.doc 31 kB 14.6.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBD5FHBOF.docx 24 kB 14.6.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBD5FHBOF.doc 54 kB 14.6.2019
Materiál ma_KORNBD5FHBOF.docx 23 kB 14.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBD5FHBOF.doc 32 kB 14.6.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBD5FHBOF.doc 82 kB 14.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBD5FHBOF.zip 456 kB 14.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk