Identifikace materiálu
Čj. OVA 534/19 PID ALBSBB2JUPEY
Čj. předkladatele 178/2019-LO-SP Datum autorizace 8.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova nevládní organizace; obchodní společnosti; právnická osoba
Oblast práva Občanské právo/Právnické osoby
Důvod předložení Návrh se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem návrhu je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Chce se umožnit nahradit zveřejnění oznámení vstupu právnické osoby do likvidace, společně s výzvou pro dosud neznámé věřitele, aby přihlásili své pohledávky, v Obchodním věstníku již dnes povinným uveřejněním vybraných údajů ve veřejném rejstříku.
Poznámky Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede (dopis předsedy LRV ze dne 8. 4. 2019, č. j. 12598/2019-UVCR).
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.7.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 506 ze dne 15.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.4.2019 – 30.4.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBE6EGS9V.docx 22 kB 17.7.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBE6EGS9V.pdf 153 kB 17.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk