Identifikace materiálu
Čj. OVA 141/19 PID ALBSB9HG2EA7
Čj. předkladatele MSP-18/2019-OSZ-KOR/4 Datum autorizace 18.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova korupce
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Současně s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.Vláda se ve svém Programovém prohlášení vlády České republiky zavázala, že předloží „účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing)“ (kapitola „Právo a spravedlnost“). Tento závazek je dále rozvinut ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Úkol ke zpracování návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je obsažen v Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018. Vedle toho je návrh zákona předkládán v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, který se nachází v legislativním procesu Evropské unie.
Popis Doprovodným zákonem k zákonu o ochraně oznamovatelů je zapotřebí provést změnu těchto zákonů (ve znění pozdějších předpisů): zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Poznámky Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení Sekcí Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR dne 31. 10. 2018 (čj. 32083/2018-OHR). Následně byl ke dni 1. 1. 2019 věcně příslušný útvar (Oddělení boje s korupcí) převeden na Ministerstvo spravedlnosti s tím, že byla rovněž převedena gesce nad zpracováním návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, resp. návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Po konzultaci se zástupcem příslušného útvaru Úřadu vlády ČR je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů předložen vládě prostřednictvím eKLEPu tak, že je vložen nový materiál bez uvedení požadavku na provedení mezirezortního připomínkového řízení, jakkoliv mezirezortní připomínkové řízení proběhlo standardním způsobem.
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2020 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBC68CSOH.doc 94 kB 14.5.2019
Návrh usnesení us_ALBSB9HG2EA7.doc 50 kB 18.2.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSB9HG2EA7.docx 25 kB 18.2.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSB9HG2EA7.doc 169 kB 18.2.2019
Materiál ma_ALBSB9HG2EA7.docx 37 kB 18.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB9HG2EA7.docx 204 kB 18.2.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9HG2EA7.pdf 332 kB 18.2.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSB9HG2EA7.zip 111 kB 18.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk