Identifikace materiálu
Čj. OVA 140/19 PID ALBSB9HFJX37
Čj. předkladatele MSP-18/2019-OSZ-KOR/3 Datum autorizace 18.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova korupce
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Vláda se ve svém Programovém prohlášení vlády České republiky zavázala, že předloží „účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing)“ (kapitola „Právo a spravedlnost“). Tento závazek je dále rozvinut ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Úkol ke zpracování návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je obsažen v Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018. Vedle toho je návrh zákona předkládán v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, který se nachází v legislativním procesu Evropské unie.
Popis Cílem návrhu je zajistit zaměstnancům, státním zaměstnancům ve služebním poměru, vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů důvěryhodné kanály pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým zaměstnáním či službou, a následnou ochranu v situacích, kdy jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání či ve službě postiženi či znevýhodněni. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci protiprávního jednání obecně.
Poznámky Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení Sekcí Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR dne 31. 10. 2018 (čj. 32081/2018-OHR). Následně byl ke dni 1. 1. 2019 věcně příslušný útvar (Oddělení boje s korupcí) převeden na Ministerstvo spravedlnosti s tím, že byla rovněž převedena gesce nad zpracováním zákona o ochraně oznamovatelů. Po konzultaci se zástupcem příslušného útvaru Úřadu vlády ČR je návrh zákona o ochraně oznamovatelů předložen vládě prostřednictvím eKLEPu tak, že je vložen nový materiál bez uvedení požadavku na provedení mezirezortního připomínkového řízení, jakkoliv mezirezortní řízení připomínkové řízení proběhlo standardním způsobem.
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2020 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBC68B6O6.doc 92 kB 14.5.2019
Návrh usnesení us_ALBSB9HFJX37.doc 50 kB 18.2.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSB9HFJX37.docx 34 kB 18.2.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSB9HFJX37.doc 396 kB 18.2.2019
Materiál ma_ALBSB9HFJX37.docx 49 kB 18.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB9HFJX37.docx 211 kB 18.2.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9HFJX37.pdf 333 kB 18.2.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSB9HFJX37.doc 1590 kB 18.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk