Identifikace materiálu
Čj. OVA 346/19 PID ALBSB8GB8SPP
Čj. předkladatele MPO 1615/19/31600/01000 Datum autorizace 18.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ochrana spotřebitele
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Předkládá se z důvodu potřeby adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004
Popis Nařízení upravuje přeshraniční spolupráci mezi dozorovými orgány členských států v oblasti ochrany spotřebitele, upravuje požadavky na minimální pravomoci dozorových orgánů a realizaci společných dozorových akcí. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.5.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.1.2019 – 15.2.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ČTÚ , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBC7AUWM3.doc 92 kB 15.5.2019
Návrh usnesení us_ALBSBC7AUWM3.docx 22 kB 15.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBBAJ97BN.docx 22 kB 17.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBBAJ97BN.docx 60 kB 17.4.2019
Materiál ma_KORNBBAJ97BN.docx 59 kB 17.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBBAJ97BN.docx 94 kB 17.4.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBBAJ97BN.doc 137 kB 17.4.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBBAJ97BN.doc 674 kB 17.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBBAJ97BN.zip 87 kB 17.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk