Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB7FHNJFC
Čj. předkladatele MPO 82441/18/71600/01000 Datum autorizace 18.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické předpisy; telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení § 26 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikací), ve znění pozdějších předpisů.
Popis V rámci přezkumu účinnosti regulace byly identifikovány oblasti k úpravě dané vyhlášky. Jako nedostatečná a nereflektující mezinárodní praxi byla vyhodnocena stávající úprava druhů průkazů odborné způsobilosti. Je identifikována potřeba upravit druhy průkazů odborné způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.5.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.12.2018 – 14.1.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBBSBTHR7.doc 92 kB 3.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBBSBTHR7.pdf 299 kB 3.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk