Identifikace materiálu
Čj. OVA 704/18 PID ALBSAZYBDVPJ
Čj. předkladatele 14/2017-510-LD Datum autorizace 27.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova ceny; doprava kolejová; doprava osobní; Evropská unie; občanské právo; obchodní právo; obchodní společnosti; podnikání
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky; Finanční právo/Regulace trhu a cen; Finanční právo/Účetnictví; Občanské právo/Právnické osoby; Občanské právo/Závazky a smlouvy; Obchodní právo/Obchodní korporace; Obchodní právo/Obchodní závazky; Správní právo/Přestupky a správní trestání; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Materiál je předložen na základě úkolu vyplývajícího z Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a jeho cílem je zejména - provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, do vnitrostátního právního řádu, - adaptovat vnitrostátní právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a - adaptovat vnitrostátní právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES.
Popis V návaznosti na relevantní předpisy Evropské unie stanoví návrh zákona povinnosti provozovatelů dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky směřující k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů ve vztahu k dopravcům, povinnosti osob přidělujících kapacitu dráhy (přídělců), povinnosti podnikatelů v rámci vertikálně integrovaného podniku a povinnosti provozovatelů dráhy provozujících drážní dopravu. Dále dochází k opuštění požadavku na usazení dopravce v České republice za účelem provozování vnitrostátní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální. Nově jsou upraveny klíčové požadavky na posuzování hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v případě záměru provozovat osobní drážní dopravu bez takovéto smlouvy. V zákoně o veřejných službách je upravena problematika dopravního plánování, nově jsou vymezeny případy, kdy bude možné smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících zadat bez nabídkového řízení, a zavádí se nová právní úprava jednotného jízdního dokladu. Dále dochází k novému vymezení veřejně nepřístupné vlečky a k převedení působnosti ke schvalování návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části z Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře na drážní správní úřad, nejde-li o dráhu celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupnou vlečku.
Poznámky Hodnocení dopadů regulace nebylo u tohoto návrhu zákona prováděno, a to v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018, který u příslušného úkolu stanoví, že se hodnocení dopadů regulace neprovede. Lhůta pro uplatnění připomínek je na základě výjimky udělené dopisem ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády č. j. 17664/2018-OVL ze dne 1. června 2018 zkrácena na 15 pracovních dní.
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.11.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 24.10.2018 Číslo Sněmovního tisku 326 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 683 ze dne 24.10.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(164 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.6.2018 – 20.7.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB63CEAWL.docx 12 kB 2.11.2018
Materiál ma_ALBSB63CEAWL.docx 135 kB 2.11.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSB63CEAWL.docx 15 kB 2.11.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB63CEAWL.docx 103 kB 2.11.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSB63CEAWL.doc 338 kB 2.11.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB63CEAWL.doc 50 kB 2.11.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk