Identifikace materiálu
Čj. OVA 458/18 PID ALBSAW8KAP7Q
Čj. předkladatele SBS 16265/2017 Datum autorizace 22.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český báňský úřad
Klíčová slova hornická činnost; přestupky
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Usnesení vlády č. 333 ze dne 3. května 2017 a usnesení vlády č. 441 ze dne 14. června 2017
Popis Předložený návrh novely horního zákona doplňuje a zpřesňuje úpravu horního práva v oblasti sanací, vytváření a správy rezerv, úhrady z vydobytých nerostů a propojuje evidenci dobývacích prostorů s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.2.2018 – 22.3.2018 Adresa připomínek eklep@cbusbs.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , SPČR , SÚJB , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBAUGJ7RN.docx 69 kB 2.4.2019
Návrh usnesení us_ALBSBAUGJ7RN.docx 19 kB 2.4.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBAUGJ7RN.docx 21 kB 2.4.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBAUGJ7RN.docx 41 kB 2.4.2019
Materiál ma_ALBSBAUGJ7RN.doc 110 kB 2.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBAUGJ7RN.doc 218 kB 2.4.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBAUGJ7RN.docx 141 kB 2.4.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBAUGJ7RN.pdf 727 kB 2.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk