Identifikace materiálu
Čj. OVA 483/15 PID RACK9QMEL7OO
Čj. předkladatele 1036/2014-LO-SP Datum autorizace 7.11.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova občanské právo
Oblast práva Občanské právo/Fyzické osoby; Obchodní právo/Obchodní korporace; Občanské právo/Vlastnictví a věcná práva
Důvod předložení Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2014. Předmětem návrhu jsou oblasti, které si zasluhují co možná nejrychlejší legislativní zásah, neboť u nich nelze čekat na posouzení praxí či výkladem soudu, aniž by zde hrozily nevratné následky, případně se u nich tyto důsledky v praxi již i zřetelně projevily. Řešení problémů, na které předkládaný návrh reaguje, nelze z důvodu jejich zvláště závažných negativních dopadů do právního postavení osob a jejich majetkové i nemajetkové sféry ponechat soudní praxi, neboť možnost soudního výkladu sama předpokládá vznik sporu a s ním souvisejících nákladů. Náklady na odstranění výkladových nejasností zákonného textu ve vyčtených případech nelze přenášet na účastníky soukromoprávních vztahů.
Popis Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2014, obsahují některá problematická ustanovení, která jsou způsobilá v krátkém čase po jeho účinnosti omezit, znesnadnit či nevratně zasáhnout právní postavení lidí i dalších uživatelů. Předkládaný návrh je reakcí Ministerstva spravedlnosti na nejnaléhavější podněty k novelizaci od dotčených resortů, svazů, profesních komor i veřejnosti. Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.12.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 12.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 642 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 801 ze dne 12.10.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.11.2014 – 8.12.2014 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , DAČR , HKČR , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , RVV , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA3VKF59V.doc 22 kB 2.11.2015
Materiál ma_RACKA3VKF59V.doc 320 kB 2.11.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_RACKA3VKF59V.doc 44 kB 2.11.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACKA3VKF59V.doc 150 kB 2.11.2015
Průvodní dopis pd_RACKA3VKF59V.doc 48 kB 2.11.2015
Další příloha materiálu mp_RACKA3VKF59V.doc 57 kB 2.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk