Identifikace materiálu
Čj. OVA 25/20 PID KORNBHNDU674
Čj. předkladatele 19/2019-510-LD Datum autorizace 7.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava kolejová; Evropská unie; přestupky; technické požadavky; veřejná správa
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Správní právo/Správní řízení; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 a z důvodu zajištění implementace relevantních předpisů Evropské unie
Popis V návaznosti na relevantní předpisy Evropské unie návrh zákona stanoví základní pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel provozovaných na těchto dráhách. V této souvislosti zavádí klíčové koncepty prvků interoperability a subsystémů, které tvoří součásti drah a drážních vozidel. U prvků interoperability i subsystémů jsou stanoveny základní technické požadavky a způsob posuzování shody prvků interoperability a subsystémů s těmito požadavky. Je navrhována nová podrobná úprava postavení a činnosti oznámených a určených subjektů, které zmiňované posuzování shody provádějí. Soulad subsystémů se stanovenými požadavky a provedené posouzení shody budou předpokladem pro jejich uvedení na trh nebo do provozu. K dráhám celostátním nebo regionálním bude vydáván průkaz způsobilosti dráhy, k drážním vozidlům bude vydáváno povolení k jejich uvedení na trh nebo povolení typu vozidla. Zakotvuje se proces schvalování evropského systému řízení železniční dopravy. Návrh zákona dále počítá s právem Evropské unie předvídaným postupným nahrazením vnitrostátních registrů infrastruktury a vozidel registry spravovanými Agenturou Evropské unie pro železnice. Návrh zákona dále s cílem zajistit bezpečnost železniční dopravy zakotvuje nové povinnosti provozovatelů drah a dopravců, stanoví zásady pro vydávání, změnu a odebírání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, nově stanoví pravidla údržby drážních vozidel osobou splňující stanovené požadavky, dílčím způsobem doplňuje právní úpravu šetření příčin mimořádných událostí a stanoví požadavek na zajištění školení zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.11.2019 – 5.12.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , KZPS , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBKMJK7IC.doc 98 kB 9.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBKMJK7IC.docx 14 kB 9.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBKMJK7IC.docx 19 kB 9.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBKMJK7IC.docx 164 kB 9.1.2020
Materiál ma_ALBSBKMJK7IC.docx 91 kB 9.1.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBKMJK7IC.docx 24 kB 9.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBKMJK7IC.docx 146 kB 9.1.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBKMJK7IC.doc 734 kB 9.1.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBKMJK7IC.docx 169 kB 9.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKMJK7IC.zip 50 kB 9.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk