Identifikace materiálu
Čj. OVA 792/19 PID KORNBDRB9HVE
Čj. předkladatele 12/2019-510-LD Datum autorizace 4.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava osobní
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Plnění Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 a závazků České republiky vyplývajících z práva Evropské unie    
Popis Navrhuje se novelizace 4 zákonů upravujících oblast silniční dopravy a zákona o správních poplatcích, a to za účelem implementace předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu. Těmito předpisy jsou zejména nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě a směrnice (EU) 2018/645, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Poznámky Ustanovení obsažená v předloženém návrhu zákona představují v celém rozsahu implementaci předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu, popřípadě s touto implementací úzce souvisí. S ohledem na závazky České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii, stanovenou transpoziční lhůtu u směrnice (EU) 2018/645 a závazky Ministerstva dopravy vyplývající z Plánu legislativních prací vlády bude Ministerstvo dopravy v průběhu legislativního procesu prosazovat ponechání této legislativní předlohy v navrženém rozsahu.
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.9.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2019 – 2.8.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBFGLEQGS.doc 97 kB 30.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBFGLEQGS.docx 14 kB 30.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBFGLEQGS.docx 20 kB 30.8.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBFGLEQGS.docx 77 kB 30.8.2019
Materiál ma_ALBSBFGLEQGS.docx 57 kB 30.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBFGLEQGS.docx 81 kB 30.8.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBFGLEQGS.docx 19 kB 30.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBFGLEQGS.docx 82 kB 30.8.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBFGLEQGS.doc 229 kB 30.8.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBFGLEQGS.docx 129 kB 30.8.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBFGLEQGS.zip 50 kB 30.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk