Identifikace materiálu
Čj. OVA 1196/19 PID KORNBCZJMEP9
Čj. předkladatele 30/2018-LO-SP Datum autorizace 27.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova finanční prostředky státu; fyzická osoba; informace a zpracování informací; informační systémy; justice; korupce; majetek soukromý; majetková účast; notářství; občanské právo; obchodní právo; obchodní společnosti; osobní údaje; podnikání; právnická osoba; přestupky; přístup k informacím; soukromý sektor; spolky; střet zájmů; veřejné zakázky; vlastnické vztahy
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Občanské právo/Právnické osoby; Obchodní právo/Obchodní korporace; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Cílem návrhu zákona je předně řádně transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle změnové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (dále jen „V. AML směrnice“) a v té souvislosti revidovat relevantní transpozici novelizované směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.
Popis Z V. AML směrnice plyne mimo jiné požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. Těmto charakteristikám současný režim evidence skutečných majitelů (upravené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů) neodpovídá. K naplnění cílů stanovených V. AML směrnicí se navrhuje provést více komplexních legislativních i systémových změn. Transpoziční lhůta uplyne 10. ledna 2020. Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně. Předmětem nového zákonu bude zejména úprava (1) podrobného vymezení skutečného majitele, (2) způsobu přístupu k údajům v evidenci, (3) procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře), (4) automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, (5) řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci a (6) sankcí za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.
Poznámky Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto zákona zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede. Další požadavky V. AML směrnice a úpravy související s předkládaným návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů jsou předmětem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů. Předkladatelem uvedeného zákona je Ministerstvo financí, přičemž Ministerstvo spravedlností má spolugesci; návrh by měl být předložen vládě, resp. poslanecké sněmovně ve stejnou dobu jako návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 886 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 583 ze dne 1.6.2020
Znění PDF
DOC
(199 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.6.2019 – 26.7.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQAEG3LZ.docx 17 kB 5.6.2020
Materiál ma_ALBSBQAEG3LZ.docx 468 kB 5.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBQAEG3LZ.docx 25 kB 5.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQAEG3LZ.docx 56 kB 5.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQAEG3LZ.doc 46 kB 5.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk