Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBCKD48XW
Čj. předkladatele 26785/2019-MZE-11191 Datum autorizace 12.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská půda; zemědělské plodiny; zemědělské výrobky; zemědělství
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Zmocnění § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
Popis Hlavním cílem předloženého návrhu nové vyhlášky je transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny do právního řádu České republiky. Aktuálně platná vyhláška č. 449/2006 Sb. o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd nestanovuje výčet metodik pro ovocné rody a druhy a chmel, je předkládán návrh nové vyhlášky, který: - doplňuje i tento výčet, - jiným způsobem zapracovává příslušnou evropskou směrnici pro révu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.8.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.6.2019 – 3.7.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEDDGD99.docx 16 kB 26.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBEDDGD99.docx 24 kB 26.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBEDDGD99.docx 53 kB 26.7.2019
Materiál ma_KORNBEDDGD99.docx 88 kB 26.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBEDDGD99.docx 136 kB 26.7.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBEDDGD99.doc 127 kB 26.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEDDGD99.docx 39 kB 26.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk