Identifikace materiálu
Čj. OVA 972/18 PID KORNB2CA5WQH
Čj. předkladatele MV-55896-5/LG-2018 Datum autorizace 4.7.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o oborech státní služby
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova služební poměr; státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018 na základě aktuální potřeby.
Popis Cílem navrhované úpravy je jednak zareagovat na v praxi identifikované problémy právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, tj. na určitou nevyváženost některých resortních oborů, ať už jde o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních míst, na nichž je vykonávána služba v tomto oboru, a jednak snížit stávající počet oborů státní služby, jichž je nyní 79. Díky širšímu věcnému rozsahu některých dnes poměrně úzce vymezených oborů státní služby by navrhovaná úprava měla přispět k rozšíření možnosti uplatnění státních zaměstnanců ve státní službě, konkrétně k větší mobilitě a kariérnímu růstu státních zaměstnanců.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.1.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 825 ze dne 12.12.2018
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2018 – 27.7.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , praha-city , RRTV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , USTR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB83EZA7J.docx 37 kB 3.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB83EZA7J.docx 38 kB 3.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk