Identifikace materiálu
Čj. OVA 674/18 PID KORNAZ9AJ6RK
Čj. předkladatele 20676/2018 Datum autorizace 31.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdraví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Transpozice čtvrtého směrného seznamu limitních hodnot expozice na pracovišti v souladu s uvedenou směrnicí Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU.
Popis Transpozice směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU. Směrnice zavádí či upravuje stávající limitní hodnoty zejména pro mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou,kyanovodík (jako kyanid), kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A, 1,1 dichlorethylen. Dále umožňuje při hlubinné těžbě a ražení tunelů využít přechodného období pro účinnost limitních hodnot oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého, která končí nejpozději dne 21. srpna 2023.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.10.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.10.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 623 ze dne 3.10.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.5.2018 – 22.6.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSB5TBCJGL.docx 138 kB 23.10.2018
Průvodní dopis pd_KORNB5EF7B95.rtf 574 kB 11.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk