Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAQJFMSB8
Čj. předkladatele MF-19291/2017/28-7 Datum autorizace 24.8.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky č. .../2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova účetnictví
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s transpozicí fakultativních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 462/2016 Sb., účinného od účetního období roku 2017.
Popis Ministerstvo financí předkládá novelu vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2017 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.8.2017 – 14.9.2017 Adresa připomínek Pavla.Strakosova@mfcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-KA , Komora-KDP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNASMHZZRR.doc 92 kB 31.10.2017
Předkládací zpráva zp_KORNASMHZZRR.doc 34 kB 31.10.2017
Důvodová zpráva zd_KORNASMHZZRR.docx 60 kB 31.10.2017
Materiál ma_KORNASMHZZRR.docx 35 kB 31.10.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNASMHZZRR.docx 78 kB 31.10.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNASMHZZRR.docx 42 kB 31.10.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNASMHZZRR.docx 60 kB 31.10.2017
Průvodní dopis pd_KORNASMHZZRR.docx 35 kB 31.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk