Identifikace materiálu
Čj. OVA 634/18 PID ALBSAY7AZLWJ
Čj. předkladatele 21/2017-LO-SP Datum autorizace 26.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova Evropská unie; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Soudnictví ve věcech mládeže; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá ke splnění úkolu č. 3 Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu požadavky zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.10.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 299 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 601 ze dne 26.9.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(187 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.4.2018 – 28.5.2018 Adresa připomínek bsvachova@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB579E6BJ.doc 24 kB 4.10.2018
Materiál ma_ALBSB579E6BJ.doc 210 kB 4.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB579E6BJ.doc 84 kB 4.10.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSB579E6BJ.doc 98 kB 4.10.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB579E6BJ.doc 56 kB 4.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk