Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-09-14
Program jednání 183 kB
70 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.912 204 kB
183 kB
1003/20 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/15 "Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"
Usnesení č.913 202 kB
183 kB
798/20 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/08 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
Usnesení č.914 204 kB
186 kB
780/20 Stanovisko Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) a kontrolovaných podniků povodí a Stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/04 „Podpora protipovodňových opatření“ (dále jen „kontrolní akce NKÚ č. 19/04“)
Usnesení č.915 202 kB
184 kB
999/20 Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 19/17 "Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví"
Usnesení č.916 214 kB
189 kB
1013/20 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/05 "Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje"
ikonka - mění usnesení usn. 317/2013 , usn. 581/2012
Usnesení č.917 204 kB
184 kB
822/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony
Usnesení č.918 197 kB
183 kB
1007/20 Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
Usnesení č.919 205 kB
183 kB
1045/20 Návrh poslanců Radima Fialy, Věry Adámkové, Ondřeje Benešíka, Marcely Melkové, Zuzany Ožanové, Jana Řehounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 974)
Příloha č.1 205 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.919
Usnesení č.920 204 kB
183 kB
1046/20 Návrh poslankyně Lucie Šafránkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 975)
Příloha č.1 204 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.920
Usnesení č.921 211 kB
186 kB
1019/20 Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
Usnesení č.922 211 kB
190 kB
143/20 Návrh na poskytnutí peněžních darů do zahraničí na společný migrační projekt zemí V4 a Spolkové republiky Německo v Marockém království
Usnesení č.923 199 kB
184 kB
1033/20 Koordinace podpory strategických technologií a produktů
Usnesení č.924 194 kB
182 kB
1021/20 Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2019
Usnesení č.925 198 kB
183 kB
1024/20 Změna statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Příloha č.1 186 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.925
ikonka - mění usnesení usn. 633/2019 , usn. 544/2015
Usnesení č.926 206 kB
188 kB
1036/20 Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025
Příloha č.1 227 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.926
Usnesení č.927 199 kB
184 kB
1031/20 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky
Usnesení č.928 200 kB
183 kB
1051/20 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Řecké republiky Nikolaose Dendiase v České republice dne 18. září 2020
Usnesení č.929 203 kB
183 kB
1066/20 Návrh na navýšení rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu s cílem rozšíření portfolia výrobců vakcíny proti COVID-19
818/20 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/29 „Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
1001/20 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/01 „Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
831/20 Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Úřadu vlády České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím"
904/20 Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/23 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků“
1037/20 Informace o plnění opatření ze stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/18 „Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice“
1032/20 Zpráva o naplňování Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
1025/20 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu ZÚ v Berlíně – investiční příprava“ (předložil ministr zahraničních věcí)
1044/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (20) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1027/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
1042/20 Informace o záměru uzavření Rámcové smlouvy na poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
1026/20 Obměna diskových polí pro úložiště provozních dat rezortu Ministerstva spravedlnosti (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)
1028/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis CRONOS“ (předložil ministr obrany)
1029/20 Informace k připravované veřejné zakázce „Nákup munice 2019/III 122 KS-RD“ (předložil ministr obrany)
1043/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk