Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-09-07
Program jednání 196 kB
72 kB
Dodatek č.1 137 kB
62 kB
Upozornění 127 kB
60 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.883 131 kB
184 kB
816/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.884 128 kB
182 kB
937/20 Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Usnesení č.885 131 kB
183 kB
989/20 Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 965)
Příloha č.1 115 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.885
Usnesení č.886 129 kB
182 kB
1010/20 Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 969)
Příloha č.1 125 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.886
Usnesení č.887 134 kB
184 kB
1014/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou sp. zn. Pl. ÚS 93/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb.
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.888 132 kB
184 kB
1016/20 Schválení postupu Ministerstva vnitra při převodu osobních ochranných prostředků na Správu státních hmotných rezerv a povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku
ikonka - bylo zrušeno usn. 911/2020
Usnesení č.889 126 kB
182 kB
973/20 Posouzení důvodů pro změnu výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. ledna 2021
Usnesení č.890 129 kB
184 kB
1017/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020
Usnesení č.891 138 kB
189 kB
990/20 Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021
Usnesení č.892 129 kB
184 kB
1011/20 Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2019
Příloha č.1 112 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.892
Usnesení č.893 129 kB
187 kB
216/20 Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2020 a střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022 činných zdravotních pojišťoven
Příloha č.1 113 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.893
Usnesení č.894 128 kB
184 kB
966/20 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
Usnesení č.895 129 kB
182 kB
978/20 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020
Usnesení č.896 128 kB
182 kB
1005/20 Výroční zpráva a účetní uzávěrka Státního fondu kinematografie za rok 2019
Usnesení č.897 128 kB
182 kB
1002/20 Odvolání Mgr. Jiřího Kauckého z funkce předsedy a člena Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu na vlastní žádost
Usnesení č.898 133 kB
184 kB
987/20 Návrh Programu bezpečnostního výzkumu 2021-2026: Vývoj testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
Usnesení č.899 131 kB
184 kB
985/20 Návrh usnesení vlády o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
Příloha č.1 176 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.899
ikonka - ruší usnesení usn. 865/2015
Usnesení č.900 124 kB
181 kB
968/20 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019
Usnesení č.901 125 kB
182 kB
992/20 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2019
Usnesení č.902 125 kB
182 kB
993/20 Hodnocení Projektu "Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny" za rok 2019
Usnesení č.903 131 kB
184 kB
996/20 Návrh na zapojení České republiky do testování finanční gramotnosti, do rozšíření testování matematické a přírodovědné gramotnosti a do testování počítačové a informační gramotnosti prováděných v rámci mezinárodních šetření PISA, TIMSS a ICILS
Usnesení č.904 128 kB
182 kB
976/20 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2020 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.905 130 kB
184 kB
979/20 Obeslání 75. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
Usnesení č.906 128 kB
182 kB
1000/20 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Spojených států amerických Mikea Pompea v České republice ve dnech 11. až 13. srpna 2020
Usnesení č.907 126 kB
182 kB
1030/20 Účast předsedy vlády České republiky na setkání premiérů zemí Slavkovské spolupráce ve Vídni dne 9. září 2020
Usnesení č.908 131 kB
184 kB
1039/20 Navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření
Usnesení č.909 128 kB
184 kB
1041/20 Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19
Příloha č.1 280 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.909
967/20 Zpráva o inflaci III/2020 (předložil guvernér České národní banky)
1009/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých mimořádných a ochranných opatřeních podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (předložil ministr zdravotnictví)
988/20 Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2019 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
969/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (17) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
994/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (18) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
1004/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (19) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
974/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace IS TP, týkající se zákonných změn vyvolaných vyhláškou č. 303/2020 Sb., a to úpravy označování protokolů a záznamníků závad pro stanice technické kontroly a stanice měření emisí v souladu s EU požadavky a dále zpřístupnění technických údajů pro provádění technických prohlídek formou odkazu na webové stránky výrobce vozidla. Současně bude rozšířeno oprávnění správce systému IS TP o možnost opravy doby platnosti osvědčení technika (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
1012/20 Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informativních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České obchodní inspekci (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
1015/20 Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Úřadu průmyslového vlastnictví (předložili místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví)
986/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
991/20 Informace o veřejné zakázce „Opravy a údržba LRNS – Letištní radiolokátory – centrální plnění“ (předložil ministr obrany)
995/20 Informace o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě na základě horizontální spolupráce v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22. března 2017 č. 208 (předložil ministr zdravotnictví)
977/20 Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení ze dne 27. ledna 2020, č. 86 (předložil ministr životního prostředí)
997/20 Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – 2021 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
1018/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
972/20 Informace o veřejné zakázce Dodávka zařízení kapacitního diskového pole (předložil ministr kultury)
1008/20 Záměr v oblasti informačních a komunikačních technologií - Databáze sociálních pracovníků (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
945/20 Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví (předložil ministr zdravotnictví)
1023/20 Zadání veřejné zakázky „Nákup vysílacího času k sérii minipořadů s názvem „Kapka vody“ na základě výjimky z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk