Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-08-24
Program jednání 181 kB
70 kB
Dodatek č.1 136 kB
62 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.850 197 kB
184 kB
563/20 Návrh stavebního zákona
Usnesení č.851 198 kB
185 kB
564/20 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Usnesení č.852 204 kB
186 kB
740/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.853 200 kB
184 kB
633/20 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
Usnesení č.854 205 kB
186 kB
778/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.855 205 kB
186 kB
772/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.856 204 kB
185 kB
1170/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.857 206 kB
182 kB
951/20 Návrh poslanců Stanislava Blahy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 957)
Příloha č.1 373 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.857
Usnesení č.858 205 kB
183 kB
952/20 Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 958)
Příloha č.1 203 kB
68 kB
Příloha č.1 k usnesení č.858
Usnesení č.859 204 kB
184 kB
954/20 Senátní návrh zákona, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtů územních samosprávných celků (sněmovní tisk č. 959)
Příloha č.1 201 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.859
Usnesení č.860 204 kB
182 kB
965/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou PI. ÚS 89/20 o návrhu Okresního soudu Brno-venkov na zrušení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v části: část první, třetí a čtvrtá
Usnesení č.861 204 kB
186 kB
964/20 Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku pro stát
Usnesení č.862 201 kB
182 kB
956/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu vlády České republiky s účinností od 1. září 2020
Usnesení č.863 202 kB
184 kB
943/20 Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2021 v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR
Usnesení č.864 198 kB
182 kB
957/20 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2019
Usnesení č.865 199 kB
184 kB
953/20 Zpráva České republiky o naplňování doporučení z třetího cyklu Universálního periodického přezkumu
Usnesení č.866 196 kB
183 kB
961/20 Změna Statutu Rady vlády pro duševní zdraví
Příloha č.1 538 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.866
ikonka - mění usnesení usn. 76/2020 , usn. 713/2019
Usnesení č.867 201 kB
185 kB
927/20 Národní akční plán prevence sebevražd 2020 - 2030
Usnesení č.868 202 kB
182 kB
946/20 Zpráva o plnění a zapracování postupů a opatření vyplývajících ze směrnic schválených usneseními vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 33, 34 a 35 a jejich příloh v oblasti působnosti dotčených resortů
Usnesení č.869 206 kB
166 kB
948/20 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2020
Příloha č.1 188 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.869
Příloha č.2 196 kB
66 kB
Příloha č.2 k usnesení č.869
Příloha č.3 194 kB
64 kB
Příloha č.3 k usnesení č.869
Usnesení č.870 204 kB
184 kB
963/20 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 809 a usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581 ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 604
ikonka - mění usnesení usn. 809/2020 , usn. 604/2020 , usn. 581/2020
Usnesení č.871 201 kB
184 kB
910/20 Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030
Usnesení č.872 193 kB
184 kB
960/20 Návrh na jmenování doc. MUDr. Dagmar Horákové, Ph.D. profesorkou
Usnesení č.873 206 kB
184 kB
958/20 Změna části usnesení vlády ze dne 18. září 2017 č. 670 k výši účasti státního rozpočtu České republiky na realizaci programu reprodukce majetku 107V08 – Strategický program pozemních sil Armády České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 670/2017
Usnesení č.874 207 kB
187 kB
909/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.875 199 kB
184 kB
970/20 Prodloužení setrvání vybraných cizinců na území ČR z důvodu výkonu ekonomické činnosti v reakci na rozhodnutí vlády ze dne 17.8.2020
Usnesení č.876 205 kB
167 kB
982/20 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti
ikonka - mění usnesení usn. 635/2020 , usn. 604/2020 , usn. 581/2020 , usn. 481/2020 , usn. 353/2020
Usnesení č.877 197 kB
162 kB
983/20 Poskytnutí pomoci na podporu humanitárních a občanských potřeb v Bělorusku v období let 2020 a 2021
Usnesení č.878 200 kB
183 kB
984/20 O poskytnutí pomoci občanům Běloruské republiky v rámci realizace Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020
Usnesení č.879 208 kB
184 kB
975/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 92/20 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony
Usnesení č.880 200 kB
184 kB
981/20 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Slovinské republice dne 31. srpna 2020
Usnesení č.881 199 kB
184 kB
980/20 Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovinské republice dne 31. srpna 2020
959/20 Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
941/20 Veřejná zakázka Ministerstva zemědělství "Zajištění provozu a rozvoje SISTA formou služby 2020-2024" v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 a usnesení vlády č. 208/2017 (předložil ministr zemědělství)    
950/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
944/20 Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií - Úpravy informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
949/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Servisní podpoře a rozvoji ekonomických informačních systémů MZV ČR - EIS JASU® CS, EIS na ZÚ, EMZÚ, SEZÚ (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk