Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-08-17
Program jednání 202 kB
73 kB
Dodatek č.1 138 kB
63 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.817 203 kB
187 kB
936/20 Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
Usnesení č.818 208 kB
186 kB
866/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.819 205 kB
186 kB
743/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.820 201 kB
184 kB
754/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.821 206 kB
184 kB
63/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.822 208 kB
186 kB
533/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.823 205 kB
185 kB
520/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.824 212 kB
186 kB
607/20 Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.825 203 kB
186 kB
907/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.826 200 kB
184 kB
829/20 Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Usnesení č.827 205 kB
183 kB
929/20 Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 947)
Příloha č.1 200 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.827
Usnesení č.828 208 kB
183 kB
930/20 Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 948)
Příloha č.1 202 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.828
Usnesení č.829 206 kB
184 kB
931/20 Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (sněmovní tisk č. 952)
Příloha č.1 215 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.829
Usnesení č.830 207 kB
182 kB
932/20 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Pavly Golasowské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 953)
Příloha č.1 206 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.830
Usnesení č.831 201 kB
182 kB
933/20 Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů (sněmovní tisk č. 955)
Příloha č.1 218 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.831
Usnesení č.832 206 kB
182 kB
934/20 Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 956)
Příloha č.1 206 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.832
Usnesení č.833 206 kB
188 kB
912/20 Návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 630/2019 , usn. 629/2019
Usnesení č.834 203 kB
186 kB
905/20 Žádost o navýšení rozpočtu ostatních sociálních dávek kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva
Usnesení č.835 206 kB
184 kB
881/20 Žádost Českého statistického úřadu určená rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020 kapitoly 345 - Český statistický úřad
Usnesení č.836 200 kB
182 kB
919/20 Poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku Evropskému lesnickému institutu
Usnesení č.837 202 kB
183 kB
917/20 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018)
Usnesení č.838 203 kB
183 kB
923/20 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019
Usnesení č.839 203 kB
184 kB
920/20 Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2020
Usnesení č.840 205 kB
186 kB
915/20 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 - 2027
Usnesení č.841 203 kB
184 kB
895/20 Návrh spojené 2. a 3. periodické zprávy České republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
Usnesení č.842 287 kB
186 kB
882/20 Návrh na obeslání 64. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), konaného ve dnech 21.-25. 9. 2020 ve Vídni
Usnesení č.843 203 kB
183 kB
921/20 Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Berlíně ve dnech 27. a 28. srpna 2020
Usnesení č.844 204 kB
184 kB
938/20 Program reprodukce majetku 107 750 „Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace“ ve znění doplňku č. 1
Usnesení č.845 205 kB
185 kB
939/20 Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol
Usnesení č.846 201 kB
162 kB
962/20 Návrh na zajištění vakcíny proti COVID-19 prostřednictvím iniciativy Evropské unie
Usnesení č.847 198 kB
183 kB
947/20 Pracovní návštěva ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera v České republice dne 21. srpna 2020
Usnesení č.848 197 kB
182 kB
Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost čj. V212/2020
Usnesení č.849 202 kB
183 kB
Zpráva o zajišťování obrany státu v roce 2019 čj. V213/2020
880/20 Informace k řešení asanace pozemků vně původního muničního areálu ve Vrběticích
879/20 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2019 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Rady Energetického regulačního úřadu)
911/20 Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014-2020 za rok 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
896/20 Zpráva o plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“ za rok 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
913/20 Zpráva o realizaci energeticky úsporných opatření v resortu Ministerstva spravedlnosti pro naplnění závazku vyplývajícího z článku 5 směrnice o energetické účinnosti za rok 2019 (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)
888/20 Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2019 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
916/20 Výroční zpráva Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 2019 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
914/20 Informace o stavu vyjednávání unijní legislativy k politice soudržnosti po roce 2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
918/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
924/20 Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Technická podpora SW produktu ArcTel na 1 rok“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
925/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
926/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
935/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
928/20 Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem "Úvěrová linka" na základě ustanovení § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
908/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (15) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
922/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; za resort Ministerstva vnitra (16) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
886/20 Nový informační systém Probační a mediační služby (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)
897/20 Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
940/20 Průběžná informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých opatřeních s účinností od dne 3. srpna 2020 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk