Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-07-27
Program jednání 209 kB
74 kB
Dodatek č.1 143 kB
63 kB
Dodatek č.2 136 kB
62 kB
Záznam z jednání 78 kB
Usnesení č.772 208 kB
184 kB
756/20 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.773 206 kB
184 kB
797/20 Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - ruší usnesení usn. 360/2019
Usnesení č.774 201 kB
182 kB
812/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.775 207 kB
182 kB
841/20 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena a Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 908)
Příloha č.1 195 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.775
Usnesení č.776 206 kB
183 kB
842/20 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 917)
Příloha č.1 189 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.776
Usnesení č.777 204 kB
181 kB
843/20 Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 918)
Příloha č.1 200 kB
63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.777
Usnesení č.778 200 kB
182 kB
844/20 Návrh poslanců Věry Procházkové, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii (sněmovní tisk č. 924)
Příloha č.1 288 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.778
Usnesení č.779 201 kB
182 kB
845/20 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 930)
Příloha č.1 201 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.779
Usnesení č.780 203 kB
182 kB
846/20 Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů (sněmovní tisk č. 937)
Příloha č.1 201 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.780
Usnesení č.781 202 kB
182 kB
848/20 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 939)
Příloha č.1 201 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.781
Usnesení č.782 205 kB
182 kB
849/20 Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 941)
Příloha č.1 201 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.782
Usnesení č.783 207 kB
182 kB
850/20 Návrh poslanců Jana Skopečka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 942)
Příloha č.1 195 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.783
Usnesení č.784 203 kB
182 kB
851/20 Návrh poslanců Vlastimila Válka, Zbyňka Stanjury, Jana Farského, Jana Lipavského, Jana Bartošky, Jana Chvojky, Romana Kubíčka, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky (sněmovní tisk č. 943)
Příloha č.1 186 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.784
Usnesení č.785 207 kB
182 kB
852/20 Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 944)
Příloha č.1 208 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.785
Usnesení č.786 205 kB
182 kB
853/20 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 946)
Příloha č.1 200 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.786
Usnesení č.787 208 kB
182 kB
854/20 Návrh poslanců Jakuba Michálka, Mariana Jurečky, Martina Kupky, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 951)
Příloha č.1 204 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.787
Usnesení č.788 206 kB
183 kB
830/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 23/20 o návrhu Městského soudu v Praze na prohlášení neústavnosti § 82b odst. 3, věty třetí, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019
Usnesení č.789 210 kB
184 kB
877/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 87/20 o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, eventuálně některých ustanovení souvisejících právních předpisů
Usnesení č.790 202 kB
184 kB
861/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. srpna 2020
Usnesení č.791 201 kB
182 kB
832/20 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019
Usnesení č.792 202 kB
183 kB
834/20 Návrh na změnu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Usnesení č.793 193 kB
181 kB
833/20 Návrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení č.794 193 kB
181 kB
867/20 Návrh na jmenování místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Usnesení č.795 204 kB
182 kB
876/20 Posílení závazného ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky" v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020 v souvislosti s navýšením příspěvku pro obce a hl. m. Prahu z 1200 Kč na 1250 Kč na obyvatele podle zákona č. 159/2020 Sb.
Usnesení č.796 213 kB
168 kB
875/20 Návrh usnesení vlády o zrušení usnesení vlády ze dne 26. března 2020 č. 303 a usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 627 a o změně usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 628, usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 629, usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 630 a usnesení vlády ze dne 7. května 2020 č. 519 v souvislosti s přijetím zákona č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. a zákona č. 208/2020 Sb.
ikonka - ruší usnesení usn. 627/2020 , usn. 303/2020
ikonka - mění usnesení usn. 630/2020 , usn. 629/2020 , usn. 628/2020 , usn. 519/2020
Usnesení č.797 209 kB
184 kB
855/20 Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 195 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.797
Příloha č.2 190 kB
60 kB
Příloha č.2 k usnesení č.797
ikonka - mění usnesení usn. 240/2017
Usnesení č.798 204 kB
184 kB
865/20 Vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu životního prostředí
Příloha č.1 499 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.798
Usnesení č.799 211 kB
186 kB
863/20 Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
ikonka - mění usnesení usn. 12/2017
Usnesení č.800 200 kB
182 kB
828/20 Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2019
Usnesení č.801 261 kB
234 kB
870/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2020
Usnesení č.802 213 kB
187 kB
825/20 Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě
Příloha č.1 181 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.802
Usnesení č.803 206 kB
183 kB
826/20 Návrh na sjednání Dohody mezi státy účastnícími se na programech vývoje nosných raket Ariane o fázi využívání Ariane ve znění změn přijatých dne 26. 11. 2019
Usnesení č.804 206 kB
183 kB
827/20 Návrh na sjednání Dohody mezi státy účastnícími se na programech vývoje nosných raket Vega o fázi využívání Vega ve znění změn přijatých dne 26. 11. 2019
Usnesení č.805 208 kB
182 kB
887/20 Žádost o schválení dokumentace programu 11782 „Podpora rozvoje regionů 2019+“
Usnesení č.806 203 kB
184 kB
885/20 Poskytnutí peněžního daru Školskému spolku Komenský ve Vídni v letech 2020 až 2022 a peněžního daru České škole Skotsko CIC v Edinburghu v roce 2020
Usnesení č.807 201 kB
182 kB
889/20 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
Usnesení č.808 210 kB
192 kB
892/20 Analýza schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů
ikonka - mění usnesení usn. 286/2020 , usn. 187/2020
Usnesení č.809 204 kB
184 kB
899/20 Návrh dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19
Usnesení č.810 206 kB
183 kB
900/20 Návrh usnesení vlády, kterým má být udělena výjimka Národní agentuře pro informační a komunikační technologie, s. p. z usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
Usnesení č.811 209 kB
188 kB
901/20 Návrh využití prostředků ReactEU a přesunu prostředků mezi operačními programy v rámci programového období 2014-2020 a návrh implementace Fondu pro spravedlivou transformaci v programovém období 2021-2027
Usnesení č.812 203 kB
182 kB
902/20 Analýza a návrh dalšího postupu ČR proti Polsku ve věci prodloužení povolení k těžební činnosti v dole Turów
Usnesení č.813 196 kB
182 kB
898/20 Návrh na zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika
Příloha č.1 290 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.813
Usnesení č.814 195 kB
181 kB
903/20 Návrh na jmenování člena Rady Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.815 214 kB
190 kB
Zpráva o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 17. - 21. července 2020
Usnesení č.816 Analýza k jedné zdravotní pojišťovně pro příslušníky bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb České republiky čj. D183/2020
847/20 Návrh poslanců Josefa Kotta, Jaroslava Faltýnka, Vlastimila Válka, Pavla Kováčika, Antonína Staňka, Zdeňka Podala, Jaroslava Martinů, Jany Krutákové, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 938)
837/20 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Lotyšska Edgarse Rinkévičse v České republice ve dnech 29. a 30. července 2020
824/20 Návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011)
871/20 Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
874/20 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice za rok 2019 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
838/20 Společný nákup stolních počítačů a notebooků 2-2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
856/20 Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
857/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Blade servery - nákup“ (předložil ministr obrany)
858/20 Informace o veřejné zakázce „Mobilní pracoviště pro jednotky TACP - nákup 4. etapa - CCI materiál“ (předložil ministr obrany)
859/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora programových nástrojů Systému zabezpečení provozu (SZP)“ (předložil ministr obrany)
868/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací resortu MPSV (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
869/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Podpora a rozvoj systému IPPD rezortu MPSV (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
878/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (14) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
840/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na obnovu Firewallů (předložil ministr zahraničních věcí)
862/20 Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 (předložil ministr životního prostředí)
864/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
836/20 Informace o průběhu a výsledcích jednání 31. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO) Londýn, 25. listopadu – 5 prosince 2019 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
883/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
884/20 Informace k veřejné zakázce "Provozování manažerského informačního systému nad Datovým skladem II" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
890/20 Informace pro vládu České republiky o záměru České správy sociálního zabezpečení učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II“ (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
893/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých opatřeních s účinností od dne 20.7.2020, 25.07. 2020 a 27.07.2020 (předložil ministr zdravotnictví)
891/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o projektu Chytrá karanténa 2.0 (předložil ministr zdravotnictví)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk