Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-07-20
Program jednání 187 kB
70 kB
Dodatek č.1 134 kB
62 kB
Upozornění 124 kB
59 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.751 209 kB
185 kB
108/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.752 132 kB
182 kB
805/20 Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 896)
Příloha č.1 130 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.752
Usnesení č.753 129 kB
181 kB
806/20 Návrh poslanců Evy Matyášové, Andrey Brzobohaté, Aleše Juchelky, Evy Fialové, Ivy Kalátové, Moniky Červíčkové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 902)
Příloha č.1 128 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.753
Usnesení č.754 130 kB
181 kB
807/20 Návrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
Příloha č.1 122 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.754
Usnesení č.755 130 kB
184 kB
815/20 Návrh usnesení vlády k financování nových jaderných zdrojů v ČR
Usnesení č.756 136 kB
188 kB
819/20 Návrh usnesení vlády o závěrech 3. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů ČR
Usnesení č.757 128 kB
182 kB
774/20 Návrh dalšího postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek nerostných surovin České republiky
Usnesení č.758 133 kB
185 kB
786/20 Zabezpečení realizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019, o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, které je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU, od 2. srpna 2021
Usnesení č.759 133 kB
186 kB
795/20 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+
Usnesení č.760 129 kB
182 kB
796/20 Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021-2025
Usnesení č.761 131 kB
184 kB
751/20 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025
Usnesení č.762 127 kB
180 kB
811/20 Pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy výkonem role vnitrostátního orgánu programů Erasmus a Evropský sbor solidarity pro programové období
Usnesení č.763 128 kB
182 kB
817/20 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2019
Usnesení č.764 124 kB
180 kB
771/20 Zpráva o plnění opatření směřujících k modernizaci České obchodní inspekce
Usnesení č.765 132 kB
184 kB
804/20 Návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
Usnesení č.766 132 kB
186 kB
803/20 Podpora ubytovacích zařízení (COVID-Ubytování)
Usnesení č.767 131 kB
183 kB
769/20 Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Shimano Czech Republic, s.r.o.
Usnesení č.768 132 kB
186 kB
860/20 Zvýšení základního kapitálu společnosti PRISKO a.s.
Usnesení č.769 135 kB
184 kB
873/20 Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURA“
Usnesení č.770 127 kB
182 kB
835/20 Jmenování zmocněnce pro česko-ruské konzultace
Usnesení č.771 135 kB
184 kB
Návrh usnesení vlády k rámcové a prováděcí smlouvě pro 1. etapu výstavby uzavírané mezi Českou republikou a společnostmi ČEZ, a.s. a Elektrárna Dukovany II, a.s. týkající se výstavby nových jaderných zdrojů v lokalitě Dukovany čj. V192/2020
791/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Zajištění provozu informačního systému pro cestující HAVIS“ realizované Správou železnic, státní organizací
792/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rozvoj aplikace Datové sklady“ realizované Správou železnic, státní organizací
793/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rozvoj úlohy ISOŘ pro rok 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací
768/20 Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019 (předložil předseda vlády)
773/20 Vyhodnocení Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 (předložil ministr životního prostředí)
770/20 Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2019 (předložill ministr zemědělství)
808/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
776/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu))
777/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu)
787/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Dodávka ICT techniky 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
788/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce na nákup podpory ORACLE na databázové produkty realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
789/20 Informace pro vládu České republiky o záměru „Obnova záložní VCS v LKPR“ realizovaným Řízením letového provozu ČR, s.p. (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
790/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Předplatné produktů AutoCAD včetně nadstavbových produktů CADKON“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
800/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Výroba a personalizace karet digitálního tachografu České republiky“, uzavřené se STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik. Předmětem objednávky je úprava rozhraní informačního systému Digitální tachograf (IS DT), aby tento systém byl schopen adekvátně komunikovat s dalšími systémy, konkrétně pak s celoevropskou sítí TACHOnet, s informačním systémem Centrální registr řidičů (IS CRŘ) a se systémy bezpečnostních složek (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
820/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (12) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
821/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (13) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
781/20 Informace k veřejné zakázce Zajištění obnovy technické podpory pro Národní elektronický nástroj" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
779/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
775/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Digitální archiv Ministerstva obrany - nákup“ (předložil ministr obrany)
823/20 Informace pro vládu České republiky o záměru zavést dynamický nákupní systém na pořizování specializovaných služeb v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti pro roky 2020 – 2024 (předložil ministr zahraničních věcí)
872/20 Informace - pre-notifikace podpory lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně) (předložila ministryně pro místní rozvoj)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk