Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-06-29
Program jednání 186 kB
71 kB
Dodatek č.1 137 kB
64 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.684 132 kB
184 kB
655/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Usnesení č.685 130 kB
180 kB
485/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.686 130 kB
178 kB
687/20 Návrh poslanců Patrika Nachera, Barbory Kořanové, Tomáše Martínka, Jana Chvojky, Lukáše Černohorského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 882)
Příloha č.1 123 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.686
Usnesení č.687 128 kB
180 kB
275/20 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/22 „Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů“
Usnesení č.688 131 kB
181 kB
338/20 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/36 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně“
Usnesení č.689 130 kB
181 kB
373/20 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“
Usnesení č.690 131 kB
180 kB
666/20 K finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19
ikonka - mění usnesení usn. 245/2020
Usnesení č.691 126 kB
180 kB
672/20 Pronájem části administrativní budovy Ministerstva dopravy na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, společnosti České dráhy, a.s.
Usnesení č.692 128 kB
180 kB
678/20 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2019
Usnesení č.693 129 kB
180 kB
653/20 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a léta následující
Usnesení č.694 125 kB
179 kB
658/20 Návrh na odvolání členky výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Usnesení č.695 157 kB
207 kB
675/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2020
Usnesení č.696 128 kB
179 kB
683/20 Návrh na jednostranné ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
Usnesení č.697 128 kB
179 kB
696/20 o souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020
Usnesení č.698 127 kB
180 kB
697/20 o souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2020
Usnesení č.699 123 kB
178 kB
691/20 Návrh na propůjčení hodnosti brigádního generála
Usnesení č.700 124 kB
178 kB
702/20 Návrh na jmenování rektorky Univerzity obrany v Brně
Usnesení č.701 129 kB
180 kB
727/20 Pozice vlády České republiky k Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 (2019/2987(RSP))
Usnesení č.702 128 kB
182 kB
726/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Usnesení č.703 126 kB
182 kB
730/20 Podpora lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně)
Usnesení č.704 131 kB
183 kB
724/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.705 127 kB
180 kB
721/20 Pracovní návštěva místopředsedkyně vlády a ministryně zahraničních věcí Bulharské republiky Ekateriny Zaharievy v České republice dne 9. července 2020
Usnesení č.706 127 kB
179 kB
722/20 Pracovní cesta předsedy vlády na summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Polské republice dne 3. července 2020
Usnesení č.707 127 kB
180 kB
723/20 Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny v Polské republice dne 7. července 2020
Usnesení č.708 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V171/2020
289/20 Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby“
292/20 Informace Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
296/20 Informace o plnění opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání
325/20 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
362/20 Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“
661/20 Stav přípravy Dohody o partnerství a operačních programů pro programové období 2021-2027
660/20 Návrh opatření v souvislosti s přijetím změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Gándhínagaru dne 22. února 2020
663/20 Informace o přípravě dokumentů pro budoucí programové období 2021-2027
668/20 Národní cíle České republiky k Protokolu o vodě a zdraví – Vyhodnocení plnění národních cílů České republiky a návrh na jejich aktualizaci (předložil ministr zdravotnictví)
662/20 Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2019 (předložil ministr zahraničních věcí)
670/20 Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2019 (předložil ministr zahraničních věcí)
664/20 Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2019 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
667/20 Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2019 (předložili místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu)
680/20 Zpráva o činnosti Pracovní skupiny RVIS pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2020 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
659/20 Sdílený informační systém Technologické agentury České republiky - SISTA (předložili předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky)
681/20 Informace pro jednání vlády - Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 10) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
671/20 Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Integrátor pro Externí Balíkovny“ na základě ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
657/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis SVSS – mikrovlnná síť (TEMPO)“ (předložil ministr obrany)
673/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technické zhodnocení datových úložišť“ (předložil ministr obrany)
682/20 Informace o veřejné zakázce Modernizace ASVŘ palby GBAD (předložil ministr obrany)
656/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Služby tiskového prostředí MO“ (předložil ministr obrany)
679/20 Informace na vládu ČR – Záměr v oblasti informačních a komunikačních technologií (předložila ministryně práce a sociálních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk