Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-06-22
Program jednání 172 kB
68 kB
Dodatek č.1 136 kB
62 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.665 202 kB
183 kB
558/20 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Usnesení č.666 204 kB
180 kB
176/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.667 206 kB
182 kB
25/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.668 201 kB
182 kB
475/20 Návrh zákon o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Usnesení č.669 197 kB
180 kB
858/19 Návrh zákona o veřejných dražbách
Usnesení č.670 197 kB
180 kB
861/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Usnesení č.671 204 kB
181 kB
483/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.672 206 kB
184 kB
967/19 Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Usnesení č.673 199 kB
179 kB
652/20 Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 877)
Příloha č.1 201 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.673
Usnesení č.674 197 kB
180 kB
647/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2020
Usnesení č.675 201 kB
178 kB
646/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 6/20 o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Usnesení č.676 204 kB
182 kB
644/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-Co V-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Usnesení č.677 196 kB
178 kB
645/20 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2019
Usnesení č.678 198 kB
180 kB
643/20 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.679 199 kB
178 kB
654/20 Návrh na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2020
Usnesení č.680 199 kB
179 kB
665/20 Návrh na jmenování hlavního hygienika České republiky
Usnesení č.681 204 kB
180 kB
649/20 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021
Usnesení č.682 204 kB
180 kB
684/20 Záměr Programu podpory podnikatelských subjektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY“
Usnesení č.683 200 kB
180 kB
685/20 Přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě
635/20 Zpráva o plnění úkolů státní surovinové politiky (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
637/20 Zpráva o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (předložil ministr kultury)
638/20 Zpráva k Akčnímu plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017-2020 za rok 2019 (předložil ministr zahraničních věcí)
640/20 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019 (předložili předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)
650/20 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019 (předložili místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu)
632/20 MŠMT – Systémová a komunikační infrastruktura (nahrazení nefunkčního zálohovacího diskového pole – vyhrazená změna závazku) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
634/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Radiokomunikační zařízení – nákup - PEGAS“ (předložil ministr obrany)
636/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce České správy sociálního zabezpečení "ČSSZ - Pořízení skenerů" (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
648/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
677/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o vydání mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a zrušení ochranných opatřeních vydaných ke dni 17. 6. a 19. 6. 2020 (předložil ministr zdravotnictví)
686/20 Souhrnná zpráva o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech za období 19. - 21. června 2020 (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk