Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-06-15
Program jednání 191 kB
72 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.638 131 kB
180 kB
39/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.639 130 kB
181 kB
442/20 Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.640 128 kB
180 kB
466/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.641 131 kB
178 kB
610/20 Návrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk č. 855)
Příloha č.1 130 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.641
Usnesení č.642 131 kB
178 kB
629/20 Návrh poslanců Terezy Hyťhové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 856)
Příloha č.1 136 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.642
Usnesení č.643 131 kB
181 kB
604/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/20 o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení části ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Usnesení č.644 138 kB
190 kB
624/20 Implementační plány programu Digitální Česko - aktualizace pro rok 2020
Usnesení č.645 128 kB
180 kB
592/20 Vyhodnocení IV. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy
Usnesení č.646 131 kB
184 kB
591/20 Finanční pomoc určená obcím na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity
Usnesení č.647 130 kB
182 kB
589/20 Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
Usnesení č.648 126 kB
179 kB
612/20 Návrh Pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva
Příloha č.1 145 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.648
ikonka - ruší usnesení usn. 1063/2009
Usnesení č.649 126 kB
178 kB
583/20 Jmenování předsedy Krajského soudu v Hradci Králové
Usnesení č.650 124 kB
178 kB
599/20 Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem
Usnesení č.651 125 kB
178 kB
600/20 Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích
Usnesení č.652 133 kB
183 kB
593/20 Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019 a změna usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016
ikonka - mění usnesení usn. 66/2016
Usnesení č.653 128 kB
180 kB
613/20 Stanovení obce Štěpánov městem
Usnesení č.654 126 kB
178 kB
588/20 Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých
Usnesení č.655 125 kB
178 kB
622/20 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019
Usnesení č.656 133 kB
182 kB
590/20 Návrh na přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijatých v Durbanu dne 8. prosince 2018
Usnesení č.657 136 kB
182 kB
605/20 Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
Usnesení č.658 134 kB
182 kB
630/20 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o leteckých službách
ikonka - ruší usnesení usn. 472/2019
Usnesení č.659 135 kB
182 kB
631/20 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
ikonka - ruší usnesení usn. 854/2009
Usnesení č.660 129 kB
179 kB
639/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování náměstka ministra vnitra pro státní službu
Usnesení č.661 132 kB
179 kB
642/20 Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19 - druhá část
Usnesení č.662 127 kB
181 kB
802/19 Návrh zákona o zálohovém výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovém výživném)
Usnesení č.663 130 kB
180 kB
834/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.664 132 kB
182 kB
641/20 Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání ochranného opatření a některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ke dni 15. a 22. června 2020
Příloha č.1 336 kB
51 kB
Příloha č.1 k usnesení č.664
Příloha č.2 168 kB
46 kB
Příloha č.2 k usnesení č.664
Příloha č.3 230 kB
58 kB
Příloha č.3 k usnesení č.664
Příloha č.4 170 kB
43 kB
Příloha č.4 k usnesení č.664
Příloha č.5 173 kB
45 kB
Příloha č.5 k usnesení č.664
623/20 Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
625/20 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
598/20 Pravidelná informace členům vlády o jednáních Řídícího výboru Český drah, a. s. za 4.Q 2018 a za rok 2019 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
597/20 Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané na základě výjimky podle § 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup vysílacího času pro TV vysílání preventivních spotů BESIP“ (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
596/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace, týkající se zajišťování možnosti přihlašování ostatních systémů od jednotlivých výrobců a akreditovaných zástupců, kteří do aplikace IS TP poskytují data do evidence údajů typů vozidel pomocí webové služby vlastním certifikátem. V IS TP bude pro tuto funkcionalitu vedena správa entit (veřejných klíčů certifikátu) (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
595/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen „IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace, týkající se nové webové služby pro PČR, kterou bude využívat výhradně Informační systém Policie ČR v rámci CMS2. Úprava aplikace bude spočívat ve vytvoření webové služby pro potřeby Policie ČR, jejíž součástí bude vyhledávání údajů o technických prohlídkách vozidel vložených do IS TP podle předem nastavených kritérií dotazu (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
618/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
621/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Nákup videokonferenčního zařízení“ (předložil ministr obrany)
620/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Resortní IS “V“ – výstavba“ (předložil ministr obrany)
619/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technologie rozhraní DMZ – CADS - nákup“ (předložil ministr obrany)
594/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení ze dne 27. ledna 2020, č. 86 (předložil ministr životního prostředí)
601/20 Nový informační systém seznamu znalců a tlumočníků (předložila ministryně spravedlnosti)
606/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
609/20 Informace k projektu "Integrovaný systém správy podpor" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložila ministryně pro místní rozvoj)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk