Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-06-08
Program jednání 175 kB
70 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.608 202 kB
179 kB
193/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.609 208 kB
179 kB
192/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.610 205 kB
179 kB
555/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.611 204 kB
178 kB
127/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Usnesení č.612 206 kB
178 kB
585/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854)
Příloha č.1 204 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.612
Usnesení č.613 208 kB
178 kB
586/20 Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 857)
Příloha č.1 205 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.613
Usnesení č.614 206 kB
178 kB
565/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/20 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Usnesení č.615 206 kB
182 kB
578/20 Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy
Usnesení č.616 207 kB
180 kB
587/20 Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Usnesení č.617 204 kB
178 kB
570/20 Posilování efektivity vnějších ekonomických vztahů a využití kapacit zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s COVID-19
Usnesení č.618 205 kB
184 kB
572/20 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2021 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2023
Příloha č.1 369 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.618
Usnesení č.619 202 kB
178 kB
575/20 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
Usnesení č.620 203 kB
178 kB
557/20 Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2019
Usnesení č.621 195 kB
176 kB
576/20 Návrh na jmenování plk. gšt. doc. MVDr. Zuzany Šinkorové, Ph.D. profesorkou
Usnesení č.622 196 kB
177 kB
556/20 Návrhy na jmenování profesorů za I. pololetí 2020
Usnesení č.623 207 kB
178 kB
579/20 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Usnesení č.624 199 kB
177 kB
571/20 Změna Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
Příloha č.1 232 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.624
ikonka - mění usnesení usn. 362/2016
Usnesení č.625 209 kB
183 kB
561/20 Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2017–2019
Usnesení č.626 200 kB
178 kB
608/20 Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 10. a 11. června 2020
Usnesení č.627 204 kB
178 kB
611/20 Posílení programu 298D22 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020
Usnesení č.628 203 kB
183 kB
614/20 K posílení programového financování Ministerstva pro místní rozvoj
Usnesení č.629 204 kB
164 kB
616/20 Návrh na zabezpečení dodatečných finančních zdrojů pro potřeby financování vodního hospodářství pro rok 2020 v gesci MZe za účelem snížení negativních dopadů klimatických změn
Usnesení č.630 202 kB
184 kB
617/20 Posílení rozpočtu Ministerstva životního prostředí za účelem zajištění financování vodohospodářských projektů obcí
Usnesení č.631 206 kB
186 kB
615/20 Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020 - 2021
Usnesení č.632 207 kB
166 kB
626/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č.633 200 kB
182 kB
627/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
Usnesení č.634 209 kB
182 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 590, k programu podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - COVID-SPORT
ikonka - mění usnesení usn. 590/2020
Usnesení č.635 203 kB
184 kB
602/20 Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, Režim A
ikonka - mění usnesení usn. 581/2020 , usn. 481/2020 , usn. 353/2020
Usnesení č.636 198 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 242 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.636
Usnesení č.637 205 kB
186 kB
628/20 Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2
569/20 Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2019, identifikační číslo programu 115 280 (předložil ministr životního prostředí)
582/20 Zpráva za rok 2019 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv (předložila ministryně spravedlnosti a vládní zmocněnec)
581/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (9) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
568/20 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky a opravy převodových soustrojí a hřídelů vrtulníků EC 135“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
562/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu)
560/20 Informace k veřejné zakázce s názvem: MG – Revitalizace datového propojení objektů Moravské galerie v Brně (předložil ministr kultury)
559/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
577/20 Informace o veřejné zakázce „Zdravotnické kontejnery pro polní nemocnice včetně jejich vybavení“ (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk