Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-06-01
Program jednání 176 kB
69 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.582 230 kB
182 kB
1144/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.583 199 kB
178 kB
1196/19 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
Usnesení č.584 206 kB
179 kB
554/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.585 207 kB
178 kB
540/20 Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o některých opatřeních ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (sněmovní tisk č. 844)
Příloha č.1 219 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.585
Usnesení č.586 205 kB
176 kB
551/20 Návrh poslance Jiřího Strýčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb, o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 845)
Příloha č.1 198 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.586
Usnesení č.587 206 kB
177 kB
552/20 Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 846)
Příloha č.1 205 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.587
Usnesení č.588 204 kB
177 kB
541/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 852)
Příloha č.1 198 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.588
Usnesení č.589 206 kB
178 kB
550/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 853)
Příloha č.1 200 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.589
ikonka - bylo změněno Usnesení č.590 210 kB
182 kB
553/20 Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - "COVID-SPORT"
ikonka - bylo změněno usn. 634/2020
Usnesení č.591 202 kB
179 kB
515/20 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
ikonka - ruší usnesení usn. 479/2013 , usn. 92/2010
ikonka - mění usnesení usn. 657/2014
Usnesení č.592 205 kB
180 kB
532/20 Návrh usnesení vlády k navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky a ke změně systemizace Policie České republiky v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obvodu č. 32 – Teplice
Usnesení č.593 200 kB
178 kB
536/20 Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2019 a Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2019
Usnesení č.594 212 kB
180 kB
516/20 Implementace nařízení EU o vzájemném uznávání
ikonka - ruší usnesení usn. 597/2009
Usnesení č.595 203 kB
182 kB
531/20 Změna výše příspěvku České republiky do vojenského rozpočtu, programu bezpečnostních investic a civilního rozpočtu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
Usnesení č.596 199 kB
176 kB
539/20 Změna pověření výkonem práv jediného akcionáře v obchodní společnosti OTE, a.s.
Usnesení č.597 199 kB
177 kB
524/20 Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna strojů a.s.
Usnesení č.598 214 kB
177 kB
519/20 Návrh změny statutu Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Příloha č.1 501 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.598
ikonka - mění usnesení usn. 167/2018
Usnesení č.599 202 kB
178 kB
546/20 Strategie ČR pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024
Usnesení č.600 203 kB
177 kB
547/20 Zpráva o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2019
Usnesení č.601 198 kB
178 kB
573/20 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Usnesení č.602 199 kB
178 kB
574/20 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Igora Matoviče v České republice dne 3. června 2020
Usnesení č.603 Zproštění povinností zachovávat mlčenlivost čj. V140/2020
Usnesení č.604 202 kB
177 kB
Revokace usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581, o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim B
ikonka - mění usnesení usn. 581/2020
Usnesení č.605 201 kB
180 kB
Vydání mimořádného opatření, ochranného opatření a zrušení mimořádného opatření
Příloha č.1 209 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.605
Příloha č.2 525 kB
45 kB
Příloha č.2 k usnesení č.605
Příloha č.3 246 kB
36 kB
Příloha č.3 k usnesení č.605
Příloha č.4 329 kB
46 kB
Příloha č.4 k usnesení č.605
523/20 Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2019 (předložil ministr životního prostředí)
526/20 Informace o horizontální spolupráci při zajišťování implementace infrastruktury INSPIRE v rámci projektu „Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE“ (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
517/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (7) (předložil 1. místopředseda vláda a ministr vnitra)
548/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (8) (předložil 1. místopředseda vláda a ministr vnitra)
549/20 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Převozní dispečerská střediska (kufrové provedení)“ v souladu s ustanovením § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil 1. místopředseda vláda a ministr vnitra)
521/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Komplexní zajištění provozu pro provozní aplikaci GRADO“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
525/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č.86/2020 (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk