Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-05-25
Program jednání 167 kB
67 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.556 131 kB
178 kB
484/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
Usnesení č.557 131 kB
176 kB
511/20 Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 835)
Příloha č.1 122 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.557
Usnesení č.558 131 kB
176 kB
512/20 Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 836)
Příloha č.1 124 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.558
Usnesení č.559 132 kB
178 kB
513/20 Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 837)
Příloha č.1 118 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.559
Usnesení č.560 131 kB
176 kB
514/20 Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 842)
Příloha č.1 126 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.560
Usnesení č.561 130 kB
178 kB
487/20 Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru
Usnesení č.562 135 kB
181 kB
867/19 Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a Akční plán na léta 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
Usnesení č.563 130 kB
180 kB
504/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června 2020 a 1. září 2020
Usnesení č.564 129 kB
178 kB
491/20 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 76)
Příloha č.1 549 kB
Příloha č.1 k usnesení č.564
Usnesení č.565 128 kB
178 kB
509/20 Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Usnesení č.566 137 kB
184 kB
495/20 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2020
Příloha č.1 111 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.566
Příloha č.2 113 kB
34 kB
Příloha č.2 k usnesení č.566
Usnesení č.567 163 kB
204 kB
503/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2020
Usnesení č.568 135 kB
184 kB
530/20 Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Usnesení č.569 133 kB
182 kB
538/20 Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Usnesení č.570 125 kB
178 kB
542/20 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Příloha č.1 175 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.570
Usnesení č.571 127 kB
176 kB
529/20 Návrh na vyřazení žádosti ve výběrovém řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu
Usnesení č.572 131 kB
179 kB
528/20 Jmenování členů a předsedy výběrové komise na služební místo hlavního hygienika České republiky s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Usnesení č.573 127 kB
176 kB
527/20 Nominace zástupců České republiky do Evropského hospodářského a sociálního výboru na období 2020-2025
Usnesení č.574 135 kB
182 kB
534/20 Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. března 2020 o pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 a souvisejících s výdaji uskutečněnými v období od 16. října 2018 do 31. prosince 2018 spojený s návrhem dalšího postupu ve věci žaloby již vedené u Tribunálu Soudního dvora EU
Usnesení č.575 129 kB
176 kB
535/20 Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a jmenování vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
Příloha č.1 184 kB
19 kB
Příloha č.1 k usnesení č.575
Usnesení č.576 138 kB
188 kB
537/20 Chytrá karanténa 2.0
ikonka - ruší usnesení usn. 342/2020
Usnesení č.577 124 kB
176 kB
543/20 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.578 127 kB
176 kB
Změna usnesení vlády ze dne 25. srpna 1993 č. 474, ve znění usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 612
ikonka - mění usnesení usn. 474/1993 , usn. 612/2013
Usnesení č.579 125 kB
176 kB
544/20 Návrh na zrušení funkce vládního zmocněnce pro mezinárodní organizace
Usnesení č.580 135 kB
183 kB
Vydání mimořádného opatření, vydání ochranného opatření a zrušení mimořádného opatření
Příloha č.1 233 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.580
Příloha č.2 177 kB
44 kB
Příloha č.2 k usnesení č.580
Příloha č.3 172 kB
88 kB
Příloha č.3 k usnesení č.580
Příloha č.4 160 kB
38 kB
Příloha č.4 k usnesení č.580
Příloha č.5 209 kB
22 kB
Příloha č.5 k usnesení č.580
Příloha č.6 328 kB
49 kB
Příloha č.6 k usnesení č.580
Příloha č.7 136 kB
31 kB
Příloha č.7 k usnesení č.580
ikonka - bylo změněno Usnesení č.581 133 kB
181 kB
545/20 Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
ikonka - bylo změněno usn. 635/2020 , usn. 604/2020
ikonka - mění usnesení usn. 481/2020 , usn. 353/2020
522/20 Prohlášení ČR k postupu obnovy hospodářství v návaznosti na pandemii COVID-19 a Zelenou dohodu pro Evropu
496/20 Zpráva o inflaci II/2020 (předložil guvernér České republiky)
488/20 Zpráva o rodině 2020 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
489/20 Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2019 (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
506/20 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
486/20 Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2019 (předložil ministr zahraničních věcí)
490/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy“ (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
507/20 Informace pro vládu České republiky o záměru obnovy licenční smlouvy Microsoft Enterprise (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
508/20 Informace o uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk