Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-05-11
Program jednání 163 kB
65 kB
Dodatek č.1 137 kB
62 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.523 199 kB
163 kB
436/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Usnesení č.524 214 kB
178 kB
426/20 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2019
Usnesení č.525 206 kB
172 kB
444/20 Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně
Usnesení č.526 196 kB
162 kB
424/20 Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové pro období 2020-2024
Usnesení č.527 201 kB
161 kB
451/20 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Usnesení č.528 200 kB
162 kB
450/20 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2019
Usnesení č.529 211 kB
174 kB
214/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.530 205 kB
170 kB
385/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.531 200 kB
162 kB
462/20 Druhá fáze reakce na dopady pandemie COVID-19
Usnesení č.532 207 kB
171 kB
471/20 Návrh na obeslání virtuálního 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 18. - 19. května 2020
Příloha č.1 383 kB
17 kB
Příloha č.1 k usnesení č.532
Usnesení č.533 204 kB
172 kB
476/20 Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Příloha č.1 45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.533
Usnesení č.534 205 kB
172 kB
474/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.535 197 kB
168 kB
473/20 Změna definice rodinného podniku v České republice
Usnesení č.536 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky čj. V123/2020
Usnesení č.537 199 kB
170 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 214 kB
57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.537
Příloha č.2 207 kB
52 kB
Příloha č.2 k usnesení č.537
Příloha č.3 186 kB
26 kB
Příloha č.3 k usnesení č.537
Příloha č.4 204 kB
29 kB
Příloha č.4 k usnesení č.537
Příloha č.5 231 kB
35 kB
Příloha č.5 k usnesení č.537
Usnesení č.538 203 kB
172 kB
Krizové opatření
ikonka - mění usnesení usn. 280/2020
469/20 Návrh na vytvoření pohotovostních zásob zdravotnických ochranných prostředků v systému státních hmotných rezerv
423/20 Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2019 – exekutivní shrnutí (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
438/20 Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2019 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
453/20 Vyhodnocení jednotlivých opatření „I. Akčního plánu ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 – 2019“ (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
425/20 Informace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o záměru učinit výdaje v oblasti informačních technologií (předložil ministr zemědělství)
430/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Provoz a podpora IS VITAMIN“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
431/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Provoz a podpora Common Interface“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
432/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rámcová dohoda rozvoj SAP“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
433/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „SAP SuccessFactors: Recruiting a OnBoarding“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
434/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Zařízení INISS pro GVD na rok 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
435/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Poskytnutí Licencí SAP rok 2019“ realizované Správou železnic, státní organizací (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
454/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (6) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
449/20 Seznam veřejných zakázek za Ministerstvo pro místní rozvoj a organizace v jeho působnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
455/20 Informace členům vlády o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložil předseda Českého statistického úřadu)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk