Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-05-04
Program jednání 159 kB
66 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.497 205 kB
178 kB
117/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
Usnesení č.498 209 kB
179 kB
301/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.499 209 kB
178 kB
409/20 Návrh poslance Václava Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 822)
Příloha č.1 203 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.499
Usnesení č.500 216 kB
190 kB
421/20 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023
Usnesení č.501 203 kB
178 kB
390/20 Prodloužení termínu realizace programu č. 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Usnesení č.502 199 kB
178 kB
410/20 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2020 - 2023
Usnesení č.503 204 kB
182 kB
440/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Usnesení č.504 204 kB
164 kB
445/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Usnesení č.505 200 kB
166 kB
448/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Usnesení č.506 200 kB
178 kB
Zrušení krizového opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 200/2020
Usnesení č.507 199 kB
178 kB
441/20 Návrh usnesení vlády ČR o poskytnutí daru Italské republice v souvislosti s probíhajícím onemocnění COVID-19 na jejím území
Usnesení č.508 199 kB
179 kB
439/20 Organizační a personální opatření na zastupitelském úřadě Moskva
Usnesení č.509 129 kB
182 kB
Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Příloha č.1 170 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.509
Usnesení č.510 194 kB
179 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 386 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.510
Usnesení č.511 242 kB
215 kB
Krizové opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 495/2020
ikonka - mění usnesení usn. 198/2020
Usnesení č.512 198 kB
163 kB
O zrušení krizového opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 404/2020
ikonka - mění usnesení usn. 207/2020
Usnesení č.513 200 kB
161 kB
446/20 Záměr k připravovanému Programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – NÁJEMNÉ“
ikonka - bylo změněno Usnesení č.514 198 kB
162 kB
447/20 Zvýšení dotace v rámci programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ
ikonka - bylo změněno usn. 552/2020
443/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
452/20 Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
386/20 Podpora a rozvoj školního a vysokoškolského sportu a tělesné výchovy v gesci MŠMT od roku 2021 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
404/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
420/20 Projekt "Kompetenční centrum a katalog služeb" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
388/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
405/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Elektronická spisová služba Ministerstva dopravy“ (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
406/20 Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 v oblasti zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje ekonomického informačního systému IFS9 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
407/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace RSV v oblasti realizace úprav ve správě registračních značek pro elektrická vozidla (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
402/20 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: JŘBU – Nová vizuální identita České filharmonie (předložil ministr kultury)
422/20 Nákup vysílacího času k minipořadu „Do poslední kapky“ s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP (předložil ministr životního prostředí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk