Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-27
Program jednání 162 kB
66 kB
Záznam z jednání 73 kB
Usnesení č.463 127 kB
178 kB
421/19 Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.464 127 kB
176 kB
350/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
Usnesení č.465 127 kB
177 kB
361/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
Usnesení č.466 130 kB
176 kB
377/20 Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského, Jany Krutákové, Petra Pávka a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 797)
Příloha č.1 132 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.466
Usnesení č.467 136 kB
186 kB
380/20 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019
Usnesení č.468 138 kB
185 kB
84/20 Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Program eu-INIS)
Příloha č.1 200 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.468
Usnesení č.469 133 kB
180 kB
372/20 Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility
ikonka - ruší usnesení usn. 941/2015
Usnesení č.470 129 kB
180 kB
371/20 Analýza plnění závazků plynoucích pro ČR z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Usnesení č.471 128 kB
175 kB
366/20 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020
Usnesení č.472 168 kB
208 kB
384/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2020
Usnesení č.473 132 kB
181 kB
415/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.474 132 kB
178 kB
914/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.475 128 kB
177 kB
334/20 Dar Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území San Marina
Usnesení č.476 132 kB
181 kB
416/20 Návrh usnesení vlády o navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2020
Usnesení č.477 127 kB
176 kB
414/20 Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020
Usnesení č.478 130 kB
178 kB
Návrh usnesení vlády k aktuálnímu stavu zajištění a dalším krokům přípravy nových jaderných zdrojů v ČR čj. V77/2020
Usnesení č.479 128 kB
178 kB
417/20 Návrh na navýšení objemu prostředků na platy vojáků z povolání
Usnesení č.480 129 kB
178 kB
412/20 Jednorázový příspěvek zřizovatele vybraným nemocnicím na úhradu závazků po splatnosti nebo závazků nad 60 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění a přefinancováných závazků
ikonka - bylo změněno Usnesení č.481 134 kB
182 kB
418/20 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti
ikonka - bylo změněno usn. 635/2020 , usn. 581/2020
ikonka - mění usnesení usn. 353/2020
Usnesení č.482 128 kB
177 kB
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázanžm výskytem koronaviru SARS CoV-2
Usnesení č.483 123 kB
176 kB
O zrušení krizového opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 352/2020
Usnesení č.484 Návrh usnesení vlády ČR k přípravě nových jaderných zdrojů a základním bezpečnostním zájmům státu čj. V68/2020
394/20 Návrh nařízení vlády o poskytování dotací některým právnickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2
360/20 Pravidelná informace členům vlády o stavu přípravy Rychlých spojení k březnu 2020 (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
358/20 Nový informační systém rejstříku trestů (předložila ministryně spravedlnosti)
368/20 Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
367/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě o Systémové podpoře a servisu IS MZV-V (2017-2020) a dále o záměru uzavřít Smlouvu o Výstavbě IS MZV-V2 a migrace IS MZV-V (předložil ministr zahraničních věcí)
374/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
383/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií (předložil ministr zdravotnictví)
382/20 Informace ke dvěma připravovaným veřejným zakázkám SÚRAO: 1. Projekt EURAD 2. Zajištění provozuschopnosti, běžné údržby PVP Bukov, jeho rozšíření a nezbytné technické podpory (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk