Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-20
Program jednání 163 kB
66 kB
Upozornění 195 kB
57 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.423 129 kB
176 kB
351/20 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jiřího Valenty a Marie Pěnčíkové na vydání zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České republiky (sněmovní tisk č. 792)
Příloha č.1 134 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.423
Usnesení č.424 132 kB
177 kB
352/20 Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 793)
Příloha č.1 178 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.424
Usnesení č.425 131 kB
176 kB
353/20 Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 794)
Příloha č.1 115 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.425
Usnesení č.426 129 kB
177 kB
323/20 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
Usnesení č.427 128 kB
177 kB
330/20 II. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2020 - 2021
Usnesení č.428 133 kB
178 kB
329/20 Návrh podpory vlády České republiky Českému atletickému svazu na pořádání Mistrovství Evropy družstev v chůzi v letech 2021, 2023, 2025
Usnesení č.429 124 kB
176 kB
349/20 Návrh na jmenování rektora Policejní akademie České republiky v Praze pro období 2020-2024
Usnesení č.430 125 kB
178 kB
324/20 Návrh na členství České republiky v Evropském centru excelence pro civilní řešení krizí
Usnesení č.431 127 kB
176 kB
348/20 Zpráva o summitu předsedů vlád zemí V4 v Praze dne 4. března 2020
Usnesení č.432 131 kB
181 kB
365/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.433 209 kB
181 kB
375/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Usnesení č.434 207 kB
180 kB
381/20 Návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Usnesení č.435 133 kB
181 kB
376/20 Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
Usnesení č.436 132 kB
179 kB
378/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č.129/2020 Sb.
Usnesení č.437 122 kB
174 kB
379/20 Jmenování členky Národní ekonomické rady vlády
Usnesení č.438 132 kB
179 kB
Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související
Příloha č.1 587 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.438
Usnesení č.439 132 kB
179 kB
Návrh na změnu některých opatření Ministerstva zdravotnictví
Příloha č.1 135 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.439
Příloha č.2 133 kB
63 kB
Příloha č.2 k usnesení č.439
Příloha č.3 134 kB
62 kB
Příloha č.3 k usnesení č.439
Příloha č.4 135 kB
62 kB
Příloha č.4 k usnesení č.439
Usnesení č.440 129 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 184 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.440
Usnesení č.441 132 kB
182 kB
359/20 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu a jmenování členů výběrové komise
Příloha č.1 394 kB
75 kB
Příloha č.1 k usnesení č.441
337/20 Makroekonomická predikce České republiky (duben 2020) (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
340/20 Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014-2020 a pro přípravu programového období 2021-2027 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
333/20 Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
319/20 Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (rok 2019) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
321/20 Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
328/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 (předložili předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury)
322/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
320/20 Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 (předložil ministr životního prostředí)
342/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
341/20 Informace k nadlimitní veřejné zakázce "Bezpečnostní infrastruktura MŠMT - SIEM" (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk