Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-01
Program jednání 161 kB
66 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.355 129 kB
175 kB
284/20 Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 774)
Příloha č.1 127 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.355
Usnesení č.356 131 kB
175 kB
279/20 Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 779)
Příloha č.1 122 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.356
Usnesení č.357 130 kB
176 kB
307/20 Návrh poslanců Dominika Feriho, Karla Raise, Kateřiny Valachové, Ilony Mauritzové, Radima Fialy, Hany Aulické Jírovcové, Víta Rakušana, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 777)
Příloha č.1 127 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.357
Usnesení č.358 132 kB
176 kB
308/20 Návrh poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Tomáše Martínka, Věry Kovářové, Stanislava Juránka, Jana Skopečka, Miroslava Kalouska, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/2019 Sb., kterým se mění zákon č .112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 783)
Příloha č.1 122 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.358
Usnesení č.359 128 kB
176 kB
264/20 Akční plán boje proti organizovanému zločinu na rok 2020 a 2021 a Vyhodnocení Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019
Usnesení č.360 129 kB
178 kB
280/20 Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025
Usnesení č.361 124 kB
174 kB
299/20 Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019
Usnesení č.362 129 kB
176 kB
273/20 Odvolání a jmenování členů dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
Usnesení č.363 130 kB
178 kB
281/20 Návrh na ratifikaci změn příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
Usnesení č.364 129 kB
176 kB
313/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ikonka - mění usnesení usn. 194/2020
Usnesení č.365 131 kB
181 kB
314/20 Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Usnesení č.366 131 kB
178 kB
315/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.367 131 kB
180 kB
316/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019
Usnesení č.368 130 kB
178 kB
309/20 Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.369 136 kB
179 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno usn. 415/2020
Usnesení č.370 129 kB
180 kB
Návrh na prodloužení znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Příloha č.1 123 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.370
ikonka - mění usnesení usn. 221/2020
Usnesení č.371 132 kB
180 kB
Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstva spravedlnosti na zajištění ochranných pomůcek
Usnesení č.372 127 kB
176 kB
310/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Usnesení č.373 132 kB
180 kB
306/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č.374 133 kB
180 kB
305/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Usnesení č.375 131 kB
180 kB
312/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.376 127 kB
175 kB
311/20 Návrh na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future
Usnesení č.377 127 kB
176 kB
Krizové opatření
ikonka - mění usnesení usn. 332/2020
Usnesení č.378 124 kB
175 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 154 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.378
Usnesení č.379 129 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 118 kB
18 kB
Příloha č.1 k usnesení č.379
Usnesení č.380 130 kB
178 kB
317/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Usnesení č.381 134 kB
180 kB
318/20 Zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
272/20 Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2019 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
300/20 Aktuální stav přípravy monitorovacího systému MS2021+ (předložila ministryně pro místní rozvoj)
237/20 Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2019 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
303/20 Projekt Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince – zahraniční studenty ze třetích zemí (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
286/20 Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložil ministr zemědělství)
294/20 Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2019 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
295/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
304/20 Informace k nadlimitní veřejné zakázce "Bezpečnostní infrastruktura MŠMT (NGFW a moduly páteřních přepínačů)" (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk