Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-30
Program jednání 170 kB
68 kB
Záznam z jednání 77 kB
Usnesení č.312 130 kB
176 kB
259/20 Návrh poslanců Leo Luzara, Jiřího Miholy a Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 773)
Příloha č.1 126 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.312
Usnesení č.313 129 kB
175 kB
261/20 Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)
Příloha č.1 127 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.313
Usnesení č.314 129 kB
176 kB
185/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování RNDr. Josefa Postráneckého na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Usnesení č.315 128 kB
176 kB
203/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Jany Machové na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu kultury
Usnesení č.316 128 kB
176 kB
170/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Petra Vančury na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu obrany
Usnesení č.317 129 kB
176 kB
190/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Zdeňky Pikešové, MPA, na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu pro místní rozvoj
Usnesení č.318 129 kB
176 kB
171/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Petra Špirhanzla na služební místo státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky
Usnesení č.319 132 kB
177 kB
239/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/19 o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5 na zrušení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve slovech „v části první, třetí a čtvrté“
Usnesení č.320 128 kB
176 kB
228/20 Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020
Usnesení č.321 127 kB
176 kB
227/20 Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019
Usnesení č.322 129 kB
176 kB
225/20 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2019
Usnesení č.323 131 kB
178 kB
240/20 Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky
Usnesení č.324 133 kB
180 kB
263/20 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2019
Usnesení č.325 145 kB
188 kB
222/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2020
Usnesení č.326 124 kB
176 kB
215/20 Návrh na jmenování členky předsednictva Technologické agentury České republiky
Usnesení č.327 131 kB
177 kB
238/20 Odvolání a jmenování členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven
Usnesení č.328 129 kB
180 kB
283/20 Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Usnesení č.329 131 kB
179 kB
277/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Usnesení č.330 132 kB
176 kB
276/20 Zajištění rozpočtových prostředků pro výplatu finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Usnesení č.331 128 kB
176 kB
291/20 Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy Evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronaviru
ikonka - bylo změněno Usnesení č.332 145 kB
194 kB
Krizová opatření
ikonka - bylo změněno usn. 377/2020
Usnesení č.333 129 kB
177 kB
Krizová opatření
ikonka - bylo změněno Usnesení č.334 147 kB
196 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno usn. 387/2020
ikonka - ruší usnesení usn. 281/2020 , usn. 209/2020 , usn. 203/2020
ikonka - mění usnesení usn. 247/2020 , usn. 198/2020
Usnesení č.335 129 kB
180 kB
Návrh minimalizace dopadů pandemie koronoviru COVID-19 při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
Usnesení č.336 130 kB
180 kB
Návrh minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na silniční nákladní dopravu
Usnesení č.337 127 kB
176 kB
Návrh na zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury
Usnesení č.338 130 kB
178 kB
Návrh minimalizace dopodů pandemie koronaviru COVID-19 na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související
Usnesení č.339 128 kB
175 kB
293/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
Usnesení č.340 130 kB
179 kB
Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou MV v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 a zajištění dalšího financování kapitolou MV
Usnesení č.341 136 kB
181 kB
Návrh řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.342 126 kB
175 kB
290/20 Návrh na zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19
Příloha č.1 602 kB
Příloha č.1 k usnesení č.342
ikonka - bylo zrušeno usn. 576/2020
Usnesení č.343 128 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 144 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.343
Usnesení č.344 128 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 167 kB
110 kB
Příloha č.1 k usnesení č.344
Usnesení č.345 129 kB
177 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 215 kB
20 kB
Příloha č.1 k usnesení č.345
Usnesení č.346 127 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 129 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.346
ikonka - bylo změněno Usnesení č.347 129 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 136 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.347
ikonka - bylo změněno usn. 394/2020
ikonka - mění usnesení usn. 247/2020
Usnesení č.348 124 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 152 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.348
Příloha č.2 131 kB
40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.348
Příloha č.3 133 kB
39 kB
Příloha č.3 k usnesení č.348
Usnesení č.349 129 kB
176 kB
Návrh o zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
287/20 Informace k připravované veřejné zakázce „Nákup zdravotnického materiálu prostřednictvím NSPA – COVID 19“
262/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
223/20 Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
226/20 Informace k veřejné zakázce s názvem: Nákup nového blade řešení včetně podpory a podpora pro stávající blade řešení (předložil ministr kultury)
217/20 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem „Nákup, servis a materiálová podpora multifunkčních tiskových zařízení“ (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
260/20 Společný nákup stolních počítačů a notebooků 1-2020 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
232/20 Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
258/20 Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
257/20 Veřejná zakázka „Ruční palné zbraně ČZ UB“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr obrany)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk