Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-16
Program jednání 163 kB
68 kB
Dodatek č.1 136 kB
62 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.228 133 kB
178 kB
339/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.229 131 kB
178 kB
15/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.230 131 kB
176 kB
205/20 Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 754)
Příloha č.1 147 kB
70 kB
Příloha č.1 k usnesení č.230
Usnesení č.231 129 kB
176 kB
207/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/20 o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19
Usnesení č.232 129 kB
176 kB
189/20 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 333)
Usnesení č.233 137 kB
180 kB
195/20 Rozhodnutí o převodu části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 73 kB
Příloha č.1 k usnesení č.233
Příloha č.2 418 kB
Příloha č.2 k usnesení č.233
Usnesení č.234 148 kB
191 kB
196/20 Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 270)
Příloha č.1 123 kB
Příloha č.1 k usnesení č.234
Příloha č.2 58 kB
Příloha č.2 k usnesení č.234
Příloha č.3 22 kB
Příloha č.3 k usnesení č.234
Příloha č.4 63 kB
Příloha č.4 k usnesení č.234
Příloha č.5 229 kB
136 kB
Příloha č.5 k usnesení č.234
ikonka - mění usnesení usn. 605/2018 , usn. 417/2018 , usn. 1133/2016 , usn. 964/2014
Usnesení č.235 130 kB
178 kB
201/20 Návrh na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.236 133 kB
179 kB
198/20 Návrh na přijetí změn příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přijatých v Ženevě dne 10. května 2019
ikonka - bylo změněno Usnesení č.237 131 kB
178 kB
Záruka COVID
ikonka - bylo změněno usn. 246/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.238 127 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 280/2020
Usnesení č.239 135 kB
184 kB
Krizové opatření
Usnesení č.240 127 kB
177 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.241 127 kB
179 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 280/2020
202/20 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice ve dnech 19. až 21. března 2020
208/20 Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí Východního partnerství dne 8. dubna 2020 v Praze
1144/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
1196/19 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
220/20 Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
224/20 Cílený program podpory zaměstnanosti
191/20 Zpráva o plnění akčních plánů rozvoje spisové služby k 31. lednu 2020 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
197/20 Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 a celkově od počátku privatizace) (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
194/20 Seznam veřejných zakázek za Ministerstvo pro místní rozvoj a organizace v jeho působnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
199/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií (předložil ministr zdravotnictví)
209/20 Zadání veřejné zakázky "Osvětová a zábavně edukační kampaň v oblasti zdravé výživy ve veřejnoprávní televizi" na základě výjimky z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (předložil ministr zemědělství)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk