Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-09
Program jednání 163 kB
66 kB
Upozornění 125 kB
60 kB
Záznam z jednání 67 kB
Usnesení č.176 204 kB
178 kB
23/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.177 202 kB
176 kB
164/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.178 205 kB
176 kB
186/20 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 753)
Příloha č.1 203 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.178
Usnesení č.179 207 kB
178 kB
174/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 2/20 o návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „u žen zvýšené o 50“
Usnesení č.180 203 kB
177 kB
168/20 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/01 – „Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
Usnesení č.181 199 kB
176 kB
169/20 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/21 „Výstavba a modernizace silnic I. třídy“
Usnesení č.182 205 kB
178 kB
187/20 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/03 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
Usnesení č.183 200 kB
177 kB
188/20 Doplnění materiálu s názvem "Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů"
Usnesení č.184 205 kB
180 kB
183/20 Vyhlášení výběrových řízení na služební místa státních tajemníků v Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Příloha č.1 499 kB
71 kB
Příloha č.1 k usnesení č.184
Příloha č.2 501 kB
74 kB
Příloha č.2 k usnesení č.184
Usnesení č.185 196 kB
176 kB
179/20 Návrh na poskytnutí peněžního daru Ministerstvu obrany Republiky Severní Makedonie na pořízení vybavení ochrany proti zbraním hromadného ničení
Usnesení č.186 203 kB
177 kB
175/20 Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí Bukurešťského formátu (B9) ve Vilniusu ve dnech 10. a 11. března 2020
Usnesení č.187 211 kB
181 kB
210/20 Informace o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
Usnesení č.188 199 kB
177 kB
206/20 Nominace kandidáta České republiky na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Usnesení č.189 197 kB
178 kB
211/20 Program ÚVĚR COVID
Usnesení č.190 193 kB
176 kB
212/20 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.191 199 kB
176 kB
213/20 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 85
Usnesení č.192 200 kB
176 kB
200/20 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Marockého království Nassera Bourity v České republice ve dnech 16. a 17. března 2020
Usnesení č.193 200 kB
176 kB
204/20 Pracovní návštěva ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko pana Markuse Södera v Železné Rudě - Bayerisch Eisensteinu dne 10. března 2020
178/20 Vyhodnocení opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/10 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR
167/20 Zpráva o inflaci I/2020 (předložil guvernér České národní banky)
165/20 Průběžné hodnocení Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 2022 (předložil ministr obrany)
184/20 Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku z Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy (CENDIS), předmětem objednávky je poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, architektury ICT, metodické podpory řízení projektů a zajištění operativní podpory bezpečnosti provozu (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
182/20 Informace o průběhu a výsledcích 40. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk