Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-03-02
Program jednání 173 kB
68 kB
Dodatek č.1 135 kB
62 kB
Upozornění 120 kB
57 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.154 205 kB
179 kB
1187/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.155 203 kB
177 kB
103/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Usnesení č.156 203 kB
178 kB
88/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Usnesení č.157 205 kB
176 kB
154/20 Návrh poslanců Pavla Růžičky, Jaroslava Bžocha, Karly Šlechtové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk č. 737)
Příloha č.1 205 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.157
Usnesení č.158 206 kB
176 kB
155/20 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Martínka, Radka Holomčíka, Jana Farského, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)
Příloha č.1 201 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.158
Usnesení č.159 205 kB
176 kB
156/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 739)
Příloha č.1 374 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
Usnesení č.160 204 kB
176 kB
157/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741)
Příloha č.1 212 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.160
Usnesení č.161 204 kB
176 kB
158/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)
Příloha č.1 202 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.161
Usnesení č.162 211 kB
178 kB
159/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 746)
Příloha č.1 208 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.162
Usnesení č.163 205 kB
176 kB
160/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 747)
Příloha č.1 200 kB
64 kB
Příloha č.1 k usnesení č.163
Usnesení č.164 205 kB
176 kB
161/20 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka, Jiřího Valenty, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 750)
Příloha č.1 202 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.164
Usnesení č.165 204 kB
178 kB
831/19 Rozvoj dálničních oddělení Policie České republiky do roku 2025
Usnesení č.166 203 kB
176 kB
147/20 Návrh usnesení vlády ke změně systemizace Policie České republiky pro rok 2020 a výhledu posílení počtu systemizovaných služebních míst Policie České republiky pro roky 2021 - 2023
Usnesení č.167 201 kB
176 kB
162/20 Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2019
Usnesení č.168 201 kB
176 kB
54/20 Návrh na jmenování předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a stanovení odměny zastupujícího předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
Usnesení č.169 216 kB
182 kB
881/19 Program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe v období 2020 – 2022
ikonka - mění usnesení usn. 587/2019 , usn. 189/2018 , usn. 588/2016
Usnesení č.170 199 kB
178 kB
152/20 Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
Usnesení č.171 200 kB
176 kB
149/20 Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Spolkové republiky Německo dne 13. března 2020 v Praze
Usnesení č.172 202 kB
178 kB
151/20 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice a Belgickém království dne 6. února 2020
Usnesení č.173 203 kB
177 kB
172/20 Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Záhřebu ve dnech 5. a 6. března 2020
Usnesení č.174 200 kB
177 kB
166/20 Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise
Usnesení č.175 198 kB
175 kB
Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 24. února 2020 č. 147, k Výchozím údajům ke cvičení orgánů krizového řízení České republiky OBRANA 2020
ikonka - ruší usnesení usn. 147/2020
180/20 Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 v oblasti zavedení systému Elektronické dálniční známky (EDAZ) a o využití postupu podle §11 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k uzavření Smlouvy o návrhu, vývoji, implementaci a správě (včetně provozu a rozvoje) informačního systému Elektronické dálniční známky mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a státním podnikem CENDIS s.p.
181/20 Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 v oblasti čerpání služeb supervizora Systému elektronického mýtného a o využití postupu podle §11 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k uzavření Smlouvy o poskytování služeb supervizora Systému elektronického mýtného mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a státním podnikem CENDIS s.p.
163/20 Poskytování odborných služeb pro zajištění aplikační a infrastrukturní podpory informačních systémů Ministerstva financí (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
150/20 Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výroba a dodání samolepicích vízových štítků - vzor EU 2018" (předložil ministr zahraničních věcí)
153/20 Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Nákup multifunkčních tiskových zařízení včetně systému zabezpečeného tisku a servisních služeb pro Ministerstvo dopravy" (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
148/20 Informace o průběhu a výsledcích setkání nejvyšších představitelů států NATO v Londýně ve dnech 3. a 4. prosince 2019 (předložili ministři zahraničních věcí a obrany)
173/20 Změna licencování produktů společnosti Microsoft v resortu Ministerstva spravedlnosti (předložila ministryně spravedlnosti)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk