Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-02-24
Program jednání 191 kB
71 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.126 195 kB
174 kB
703/19 Návrh zákona o hromadném řízení
Usnesení č.127 197 kB
175 kB
704/19 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
Usnesení č.128 204 kB
176 kB
123/20 Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Heleny Langšádlové, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)
Příloha č.1 205 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.128
Usnesení č.129 204 kB
176 kB
124/20 Návrh poslanců Jiřího Kobzy, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 732)
Příloha č.1 201 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.129
Usnesení č.130 202 kB
176 kB
125/20 Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury (sněmovní tisk č. 733)
Příloha č.1 199 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.130
Usnesení č.131 206 kB
176 kB
126/20 Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 735)
Příloha č.1 203 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.131
Usnesení č.132 206 kB
176 kB
137/20 Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 736)
Příloha č.1 195 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.132
Usnesení č.133 208 kB
176 kB
138/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)
Příloha č.1 278 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.133
Usnesení č.134 207 kB
176 kB
139/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 742)
Příloha č.1 202 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.134
Usnesení č.135 208 kB
176 kB
140/20 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 745)
Příloha č.1 206 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.135
Usnesení č.136 207 kB
176 kB
141/20 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 749)
Příloha č.1 208 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.136
Usnesení č.137 206 kB
176 kB
135/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 1/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení čl. II bod 1 zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve slovech „, a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“, a čl. II bod 2 zákona č. 363/2019 Sb.
Usnesení č.138 206 kB
178 kB
109/20 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/29 "Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"
Usnesení č.139 205 kB
176 kB
98/20 Kontrolní závěr NKÚ č.18/24 "Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu"
Usnesení č.140 201 kB
177 kB
64/20 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/18 „Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice“
Usnesení č.141 206 kB
177 kB
1177/19 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/23 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků“
Usnesení č.142 199 kB
177 kB
142/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2020
Usnesení č.143 198 kB
180 kB
144/20 Usnesení vlády o rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020
Usnesení č.144 196 kB
176 kB
145/20 Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2020
Usnesení č.145 199 kB
176 kB
146/20 Projekt synergie implementačních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism
Usnesení č.146 206 kB
176 kB
136/20 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Obce Radvanice dle ustanovení §16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 701 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.146
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.147 199 kB
176 kB
112/20 Výchozí údaje ke cvičení orgánů krizového řízení České republiky OBRANA 2020
ikonka - bylo zrušeno usn. 175/2020
Usnesení č.148 206 kB
178 kB
111/20 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2019
Příloha č.1 190 kB
62 kB
Příloha č.1 k usnesení č.148
Příloha č.2 193 kB
62 kB
Příloha č.2 k usnesení č.148
Příloha č.3 194 kB
64 kB
Příloha č.3 k usnesení č.148
Usnesení č.149 203 kB
176 kB
119/20 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 18. dubna 2018 č. 241, o metodické podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018
ikonka - mění usnesení usn. 241/2018
Usnesení č.150 195 kB
178 kB
122/20 Návrh na odvolání a jmenování náhradníků členů Státní volební komise
Usnesení č.151 218 kB
191 kB
131/20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2020
Usnesení č.152 202 kB
180 kB
134/20 Návrh na sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
Usnesení č.153 202 kB
176 kB
129/20 Zpráva o účasti předsedy vlády na summitu Přátel koheze v Portugalské republice dne 1. února 2020
1186/19 Informace o realizaci opatření obsažených ve stanoviscích Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky a Úřadu vlády ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/02 „Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování“
110/20 Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání za rok 2019 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
118/20 Informace o stavu implementace Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 (předložil ministr obrany)
114/20 Informace o vertikální spolupráci „Zdravotnické moduly pro polní nemocnice“ (předložil ministr obrany)
115/20 Informace k připravovaným veřejným zakázkám „Pozáruční servis a zabezpečení životního cyklu letecké řízené střely AIM 120 AMRAAM“ a „Pozáruční servis a zabezpečení životního cyklu zbraňového systému AIM 9M SIDEWINDER“ (předložil ministr obrany)
130/20 Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 74. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (předložil ministr zahraničních věcí)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk